Savivaldybių obligacijų reitingavimas ir jo reikšmė savivaldybių skolinimuisi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių obligacijų reitingavimas ir jo reikšmė savivaldybių skolinimuisi
Alternative Title:
  • Singularities and importance of rating of municipal bounds in municipal borrowing
  • Особенности определения рейтинга облигаций самоуправления и его значение в процесе кредитирования самоуправления
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 36, p. 213-226
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTNorint pradėti skolintis užsienio kapitalo rinkose, vienas iš neišvengiamų dalykų yra savivaldybės kredito reitingas. Straipsnyje nagrinėjama savivaldybių bei jų išleidžiamų skolos vertybinių popierių ypatumai bei reitingo suteikimo reikšmė savivaldybei, kuomet jai suteikiamas investicinis statusas. Kredito reitingai suteikiami tiek valstybiniams ar regioniniams administraciniams subjektams, tiek ūkio subjektams, vykdantiems komercinę veiklą ir besiskolinantiems užsienio kapitalo rinkose. Kredito reitingas parodo emitento patikimumą ir skolos grąžinimo tikimybę. Straipsnio objektas – savivaldybės bei savivaldybės šleidžiamų skolos vertybinių popierių kreditingumo vertinimas. Tikslas – išskirti savivaldybių obligacijų reitingavimo ypatumus ir kredito reitingo suteikimo reikšmę savivaldybėms skolinantis kreditines lėšas kapitalo rinkose. Tikslui pasiekti sprendžiami tokie uždaviniai: • Aptarti reitingo suteikimo savivaldybei kaip institucijai suteikimo procesą; • Išskirti kredito reitingo suteikimo kriterijus savivaldybei bei savivaldybių emituojamiems skolos vertybiniams popieriams (obligacijoms) priklausomai nuo jų rūšies ir skolintų lėšų panaudojimo krypties; • Įvertinti kredito reitingo suteikimo svarbą savivaldybių skolinimosi tarptautinėse rinkose požiūriu. Minėtų uždavinių sprendimui naudojama metodika yra literatūros šaltinių apžvalga, reitingo agentūrų metodikos kredito reitingų suteikimui skirtingiems ūkio subjektams (šiuo atveju išskiriant savivaldybes) analizė.Reikšminiai žodžiai: Reitingavimas; Savivaldybės; Savivaldybių obligacijos; Rating; Municipalities; Municipal bonds.

ENIn order to borrow funds on foreign credit markets, self-government must obtain a rating. The article analyses specific features of self-governments and bonds they issue and the importance of a rating conferred on self-government, when it is given investment status. Credit ratings are given to both – state and regional administrative subjects as well as commercial subjects, who conduct commercial activities and borrow on foreign capital markets. Credit rating indicates reliability of the issuer and the probability that debt shall be serviced. The subject of the article is evaluation of credit standing of self-governments bonds issued by them. The goal is to distinguish specific features of rating self-governments and evaluate the importance of conferring a credit rating on self-governments, which borrow funds on capital markets. To achieve this goal, the following objectives are set: • To discuss the process of conferring a credit rating on a self-government; • To distinguish criteria of conferring a credit rating on a self-government and emitted ongoing debt securities (obligations) depending on their types and the area where borrowed money are used; • To evaluate the importance of conferring a credit rating for the borrowing of self-governments on international markets. To achieve these objectives, the author uses overview of literature sources, analysis of methodology employed by rating agencies for conferring a credit rating on different commercial subjects (in this case distinguishing self-governments).

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/241
Updated:
2018-12-20 23:03:50
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: