Textile and clothing sector research from clustering perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Textile and clothing sector research from clustering perspective
Alternative Title:
Tekstilės ir aprangos pramonės tyrimai: klasterizacijos aspektas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 2 (48), p. 75-83
Summary / Abstract:

LTTekstilės ir aprangos pramonės (toliau T/A pramonė) klasterių tyrimų trūksta, nors pramonė Europos Sąjungoje jungia daugiau nei 7 milijonus darbuotojų, o vartotojai sudaro daugiau nei 650 milijonų. T/A pramonės ateities perspektyvos yra inovacijos, darbuotojų mokymas, procesų tobulinimas, regioninė bei bendra politika, pramonės įmonių bendradarbiavimas (klasteriai).. Klasterizacija įtakojama globalizacijos bei žinių ekonomikos reiškinių tampa svarbiu konkurenciniu pranašumu. Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai atlikti T/A pramonės tyrimai, siūlomi bendri klasterių tyrimo kriterijai. Atlikus Lietuvos T/A pramonės analizę galima išskirti stiprybes – tai didelis darbuotojų skaičius, dizaino žinios, lankstumas ir greitas užsakymų įvykdymas; galimybes – glaudus bendradarbiavimas su Europos įmonėmis, įmonių lankstumas; silpnybes - parduodama tik darbo jėga, žemas pelningumas, mažas darbo našumas; grėsmės – Tolimųjų Rytų gamintojų konkurencija, medžiagų gamintojų stoka Lietuvoje, darbo užmokesčio augimas. Remiantis atlikta literatūros ir padarytų T/A pramonės tyrimų apžvalga padarytos išvados: • Nėra vieningos klasterių tyrimų struktūros. • Pagrindiniai T/A pramonės klasterių tyrimų kriterijai: klasterio aprašymas, gyvavimo ciklo stadija, pagrindinės įmonės, pagrindiniai rodikliai, pagrindiniai tiekėjai, pagrindiniai pirkėjai, ryšys su kitais klasteriais, SWOT, ateities perspektyvos. Lietuvos T/A sektoriaus perspektyva – logistikos kompetencijų ugdymas ir greitas reagavimas į užsakymus, intelektinių produktų kūrimas, medžiagų gamintojų ir siuvimo įmonių bendradarbiavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstilės pramonė; Apranga; Industriniai klasteriai.

ENTextile and clothing sector (T/C sector) researches from clustering perspective are insufficient, although the sector in the EU involves over 7 million workers and the customers account for more than 650 million. Future prospects of the T/C sector include innovations, personnel training, process improvement, regional and overall politics and cooperation among industrial enterprises (clusters). Influenced by globalisation and knowledge economy, clustering is becoming an important competitive advantage. The analysis of the Lithuanian T/C sector allows to identify its strengths (a great number of workers, knowledge on design, flexibility and expedient fulfilling of orders), possibilities (close cooperation with European enterprises, flexibility of enterprises), weaknesses (only work labour is supplied, low profitability, low productivity), threats (competition with the Far East producers, shortage of materials producers in Lithuania, increase of wages). The conclusions: Absence of a uniform cluster research structure. The main criteria for research on T/C sector: description of a cluster, phase of the living cycle, main enterprises, main indicators, main suppliers, main purchasers, relations with other clusters, SWOT, future prospects. The prospect of the Lithuanian T/C sector is the development of logistics-related competencies and rapid fulfilment of orders, manufacturing of intellectual products, cooperation among material producers and sewing enterprises.

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2389
Updated:
2018-12-17 11:36:18
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: