Vaivada, Vaclovas. Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a. : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaivada, Vaclovas. Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 235-242
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius pateikia Vacio Vaivados monografijos Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a.: esminiai raidos bruožai vertinimą. Teigiama, jog tai svarbus Lietuvos mokslui sintetinio pobūdžio tyrimas, paremtas empiriniais duomenimis. Pastebima, jog monografijoje daug kalbama apie bendrąjį kultūrinį - konfesinį XVI a. katalikiškos Žemaitijos kontekstą, apie katalikų bažnyčių tinklo situaciją, liečiama netgi XIV – XVI a. krašto christianizaciją. Autorius surinkta medžiaga yra ne visapusiškai Žemaitijos reformacijos istorijai, bet jos genezei, prielaidoms atskleisti, sociokultūrinio arealo, kur ėmė reikštis Reformacijos, kontūrams nustatyti. Tuo tarpu pačiai reformacijai skirta nedidelė knygos dalis, recenzentas pateisina tinkamų šaltinių stoka. Tyrimo novatoriškumas - regionalumo dimensija – Žemaitja, o ne makro mastas. Recenzentui dviprasmiškas mintis kelė knygos chronologinio pobūdžio postulatai. Tyrimo pabaigoje pateiktos Reformacijos Žemaitijoje periodizacijos schema stokoja pagrįstumo. Be to, pastebima, jog autorius tarsi ignoruota kai kiuriuos šaltinius, pasitaiko šaltinių tyrimo nesusipratimų. Istoriografinei monografijos bazei priekaištų pateikiama nedaug, nebent kad apeiti naudotini architektūros istorikų, kraštotyrininkų darbai. Recenzentas nevengia detaliau panarplioti vieną ar kita, jo nuožiūra, monografijoje sutinkamą kvestionuotiną problemą. Tačiau reziumuodamas, konstatuoja, jog nepaisant tam tikrų neaiškumų, šios knygos publikavimas yra reikalinas Reformacijos istorijos Lietuvoje tyrimuose.Reikšminiai žodžiai: Reformacija; Lukšaitė, Ingė; Musteikis, Antanas; Žemaitija (Samogitia); Katalikų Bažnyčia; Žemaičių vyskupystė; Konfesionalizacija; Linkuva.

ENIn the article the author presents his assessment of the monograph by Vacys Vaidava Catholic Church and Reformation in the 16th century in Lowlands: main development traits. It is argued that this is an important research for Lithuania, based on empirical data. It should be noted that the article pays a lot of attention to the cultural-confessional context of 16th century Lowlands, to the network of the Catholic Church. It also touches upon 14th-16th century Christianization. Data collected by the author does not provide thorough history of Lowlands' reformation but displays the genesis and assumptions of reformation, outlines its socio-cultural contours. Only a small part of the book is earmarked for reformation. Reviewer warrants it because of scarcity of reliable sources. The novelty of the research is its regional dimension (Lowlands). The reviewer had ambiguous ideas about chronological postulates of the research. Periods of reformation presented in the end of the book lack validity, too. Moreover, the author ignores some sources. Only few expostulations are given for historiography. The reviewer does not avoid analyzing problems he believes to be present in the monograph. However, in conclusion the reviewer thinks that publication of this book is necessary for doing research on reformation in Lithuania.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2381
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 43    Downloads: 5
Export: