The singularity of human resources recruitment and selection system in public sector and the forms of corruption manifestation in this process

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The singularity of human resources recruitment and selection system in public sector and the forms of corruption manifestation in this process
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTVykdant viešojo sektoriaus reformą labai svarbus klausimas yra darbuotojų valdymo sistemos reorganizacija. Tyrimo objektas yra Šiaulių miesto viešasis sektorius, jo darbuotojų nuomonės tyrimas ir darbuotojų atrankos būdai ir įdarbinimas. Pagrindinis tikslas yra nustatyti viešojo sektoriaus darbuotojų nuomonę apie personalo atrankos ir įdarbinimo sistemą ir aprašyti korupcijos pasireiškimo formas šiame procese. Analizei buvo panaudoti įvairūs mokslo darbai ir literatūra, medžiaga iš interneto ir masinės informacijos priemonių. Buvo išplatintas rašytinis klausimynas. Duomenų analizė atlikta pasinaudojant MS EXCELL programa. Tyrime dalyvavo 100 Šiaulių viešojo sektoriaus darbuotojų, dirbančių švietimo, teismų ir policijos, socialinės apsaugos ir kituose departamentuose, bei savivaldybėje. Tyrimo rezultatai: buvo tiriami pagrindiniai personalo atrankos ir įdarbinimo būdai ir metodai, kurie gali būti naudingi kitoms institucijoms ir organizacijoms. Pagrindiniai įdarbinimo būdai viešajame sektoriuje yra rekomendacijos ir organizacijos vadovo pasiūlymai. Tyrimas parodė, kad įdarbinant personalą viešajame sektoriuje dominuoja pažįstamų rekomendacijos. Tai leidžia daryti prielaidą, kad tokiu būdu pasireiškia viena iš korupcijos formų. Sugebėjimas bendrauti, pasitikėjimas savimi, optimizmas, asmeninės savybės, analitinis mąstymas, sugebėjimas administruoti ir vadovauti, - visa tai yra prioritetinės savybės gaunant darbą viešajame sektoriuje. Studijos rezultatai gali būti panaudoti optimizuojant personalo atrankos ir įdarbinimo sistemą viešajame sektoriuje ir užkertant kelią bet kokios korupcijos formos pasireiškimui.Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų parinkimo verbavimo ir sistema; Viešasis sektorius; Korupcija; Recruitment and selection system; Public sector; Corruption.

ENThe object of the research is public sector of Šiauliai, its personnel opinion research on the procedure and methods of personnel recruitment and selection. The main aim is to find out the opinion of public sector personnel about the system of human resources recruitment and selection and to describe the forms of corruption manifestation in this process. Various scientific works and literature, material from the Internet and mass media were used for the analysis. A written questionnaire was administered. The analysis of the date was made using MS EXCEL program. It included 100 public sector employees of Šiauliai city from education, judicature and constabulary, municipal government, social security and other departments. Study findings: the main ways and methods of personnel recruitment selection possibly useful for other institution and organization were surveyed. The main ways of recruitment in public sector are recommendations and suggestion from manager of organization. It was found that the most dominant way of personnel recruitment in public sector is the recommendation of the acquaintanceship. It supposes that this is one of of the forms of corruption manifestation. Ability to communicate, self - confidence, optimism, personal qualities, analytic contemplation, administrative and management abilities - all these are priority factors getting a job in public sector. Study results could be used optimizing human resources recruitment and selection system in public sector and preventing any form of corruption manifestation. [From the publication]

ISBN:
9984784029
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2379
Updated:
2013-04-28 15:39:19
Metrics:
Views: 20
Export: