Антанас Mацейна как представитель христианского экзистенциализма в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Антанас Mацейна как представитель христианского экзистенциализма в Литве
Alternative Title:
  • Antanas Maceina - the founder of Christian existentialism in Lithuania
  • Antanas Maceina - lietuviškojo egzistencializmo pradininkas
In the Book:
Регионализм как культурная альтернатива глобализации / редакционная коллегия: Вацловас Багдонавичюс ... [et al.]. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2005. P. 21-25
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Egzistencializmas / Existentialism; Filosofija / Philosophy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas ir konceptualiai įvertinamas vieno iš tarpukario laikų nepriklausomos Lietuvos bei pokario lietuvių mąstytojų, gyvenusių ir kūrusių emigracijoje, Vakarų Vokietijoje – Antano Maceinos (1908–1987) filosofinis palikimas. A. Maceina, Kaip krikščioniškojo egzistencializmo lietuvių filosofijoje pradininkas ir kūrėjas, čia laikomas dėl to, kad ir jis pats, kaip ir jo amžininkas J. Girnius (1915–1994), tokiais save laikė ir kaip kūrėjai prisistato savo skaitytojams. Kita vertus, tuo neleidžia abejoti ir jų kūrinių, filosofinių veikalų analizė, probleminis turinys. Krikščioniškasis egzistencializmas – tai sąvoka, kuria A. Maceina papildo tradicinio – vakarietiškojo, heidegeriškojo – egzistencializmo turinį tuo, jog tradiciškai pesimistiškam ir gana dramatiškam žmogiškosios egzistencijos suvokimui čia bandoma priešpriešinti optimistinė tikrovės ir žmogaus šioje tikrovėje – Dievo sukurtame pasaulyje – egzistencinė interpretacija. Ji motyvuojama ir grindžiama Dievo kaip tikėjimo pomirtiniu žmogaus gyvenimu bei likimu garantu, doroviniu autoritetu, kurio ontoetinę prigimtį sudarančios visos didžiosios krikščioniškosios epistemologinės vertybė – tikėjimas, viltis ir meilė, dieviškasis teisingumas bei gailestingumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Egzistencializmas; Krikščioniškas egzistencializmas; Neotomizmas; Prometėjizmas; Existentialism; Cristian existentialism; Neothomism; Prometeism.

ENThe article reviews and conceptually assesses the philosophical legacy of Antanas Maceina (1908–1987), one of the interwar independent Lithuania’s and post-war thinkers who worked and lived in emigration, in the West Germany. A. Maceina here is considered a founder and developer of Christian existentialism in Lithuanian philosophy because he, same as his contemporary J. Girnius (1915–1994), considered themselves as such, and were presenting themselves as creators to their readers. On the other hand, analysis of their creations, philosophical works, and their problem content leaves no doubt about this. The Christian existentialism is a definition used by A. Maceina for complementing the contents of the traditional – western, Heideggerian – existentialism with the idea that traditionally pessimistic and rather dramatic understanding of human existence here is opposed to the opportunistic and existential interpretation of reality and of human in this reality – that the world is created by the God. It is motivated and based on the guarantee of God as a belief in a post-mortem human life and his destiny, a moral authority, which onto-ethical nature consists of all great Christian epistemological values – faith, hope and love, divine justice and mercy.

ISBN:
9854177203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2367
Updated:
2020-06-15 18:38:29
Metrics:
Views: 20
Export: