Naujasis antroponimikos objektas : "pokalbių svetainių" slapyvardžiai (NICK)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujasis antroponimikos objektas: "pokalbių svetainių" slapyvardžiai (NICK)
Alternative Title:
The Newest Object of Anthroponymy: Chat Room Nicknames (Nicks)
In the Journal:
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms.
Summary / Abstract:

LTElektroninio diskurso (ED) požymių nevienalytiškumas sukuria prielaidas tyrinėti jį įvairiais aspektais. Lingvistinė diskurso analizė gali būti paįvairinama pseudo mokslinėmis įžvalgomis, kadangi vien analitiškai apibendrinti kad ir grafinės pokalbių svetainių raiškos neįmanoma, nes kai kuriuos ženklus galima traktuoti tik kaip lapsus manus — renkant žodžius, pirštas gali slystelėti ir taip randasi neįprasta kombinacija, kuri kartais gali sudaryti sąmoningo ženklinimo įspūdį. Straipsnyje analizuojami pokalbių svetainių „mIRC“ ir „CHAT“ vardai/slapyvardžiai. Tyrimo imtis — 992 vardai/slapyvardžiai. Vardai klasifikuojami užrašymo kalbos, semantiniu, ortografijos požiūriu; pateikiama ekstralingvistinių įžvalgų dėl vardų parinkimo. Straipsnyje, remiantis tiriamąja medžiaga, apibendrinama, kad pokalbių svetainėse, užrašant vardus, vartojama lietuvių (69%), anglų (13%) ir kitos (18%) kalbos. ED vardai konstruojami iš realaus vardyno, pvz., Waidukas, vitute; iš bendrinės leksikos (ne tik lietuvių kalbos), pvz., Kakava, Fire; iš įvairių ženklų samplaikų. Vardų parinkimą lemia sociokultūrinis kontekstas, grafinės raiškos galimybės, manualinis „sprendimas“. Straipsnyje konstatuojama, kad ED vartojami vardai skiriasi nuo sakytinio ir rašytinio diskurso antroponimų pirmiausia pasirinkimo motyvacija, reikšmėmis (arba bereikšmiškumu), funkcija. Virtualioji terpė subjektui suteikia galimybę pabėgti nuo tikrosios tapatybės, pradedant pirmu užrašytu žodžiu — vardu, kuris yra tik kodas, šaukinys, už kurio neslypi verifikuojama tikrovė, vardu prasideda kalbinis žaidimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antroponimika; Elektroninis diskursas; Anthroponimics.

ENThe diversity of electronic discourse (ED) features allows studying it in various ways. Linguistic discourse analysis may be diversified with pseudo-scientific insights, since a purely analytical description of the graphical chat room expressions is not possible. Some signs may only be regarded as lapsus manus – for example, a slip of finger while typing words may result in an unusual combination, which may sometimes give an impression of intentional signification. The article analyses the names/nicknames of chat rooms mIRC and CHAT. The scope of analysis - 992 names/nicknames. Names are classified in terms of their language, semantics, and orthography, presenting extra-linguistic observations regarding their choice. On the basis of the materials analysed, the article finds that Lithuanian (69%), English (13%) and other (18%) languages are used in chat room nicknames. ED names are constructed on the basis real names, e.g., Waidukas, vitute; general lexis (not only Lithuanian), e.g., Kakava, Fire; a combination of various signs. The choice of names is determined by the socio-cultural context and the possibilities of graphical expression, as well as manual “decisions”. The article concludes that the names used in ED differ from the anthroponyms in written and spoken discourse primarily in the reasons for their choice, as well as their meanings (or meaninglessness) and functions. The virtual space enables the subject to escape the real identity, beginning with the first written word – the name, which is only a code with no verifiable reality behind it. Thus, the name begins the linguistic game.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/233
Updated:
2020-03-05 20:50:23
Metrics:
Views: 28
Export: