Socialinės apsaugos sistemos prioritetai : pokyčių galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės apsaugos sistemos prioritetai: pokyčių galimybės
Alternative Title:
Priorities of social security system: possibilities for changes
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2005, Nr. 1, p. 70-76
Keywords:
LT
Socialinė politika; Socialinė parama; Socialinis draudimas; Socialinės paslaugos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami naujoms valstybėms narėms iškilę socialinės apsaugos sistemos suderinimo ir koordinavimo iššūkiai, atskleidžiamas socialinės apsaugos sistemos pokyčių mastas, prioritetai bei galimos perspektyvos. Akcentuojamas reikšmingas socialinės apsaugos pokytis - užimtumo didinimas, kuriam svarbią reikšmę turi žmogiškųjų išteklių resursai, t.y. grįžimas į darbo rinką tokių socialinių grupių, kurios buvo iš jos iškritusios ar išstumtos. Straipsnyje aptariamas ES Lisabonos strategijos (2002 m. kovo 23- 24 d.) įgyvendinimas Lietuvoje ir tuo tikslu 2004 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinis užimtumo veiksmų planas, numatantis užimtumo didinimą, regioninių skirtumų mažinimą, lanksčios darbo rinkos kūrimą, lygių galimybių užtikrinimą, darbo jėgos konkurencingumo didinimą ir darbo sąlygų gerinimą. Straipsnyje aptariamas narystės ES diktuojamas Lietuvai socialinių paslaugų reformos būtinumas, skatinantis ieškoti naujų bendruomenės ugdymo, pagalbos ir savipagalbos asmeniui ir šeimai būdų, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas ir mažinant skurdą. Lietuvai įstojus į ES iškilę nauji reikalavimai socialinės apsaugos sistemai, jos koordinavimui ir derinimui su ES valstybėse narėse veikiančiomis socialinės apsaugos sistemomis kartu atvėrė ir plačias pokyčių galimybes: didinant užimtumą efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius, mažinti socialinę atskirtį, geriau panaudoti ES struktūrinių fondų paramą ir siekti tvarios visuomenės raidos. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the challenges of the social security system’s compatibility and coordination that arose in new Member States; it describes the scale of changes in the social security system, its priorities and opportunities. The article focuses on an important change in the social security system – an increase in employment that is largely affected by human resources, that is, the return of certain social groups to the job market. The article discusses the implementation of EU Lisbon strategy (March 23-24, 2002) in Lithuania and the National Employment Action Plan of the Republic of Lithuania passed in 2004, that provides for an increase in employment, reduction of regional differences, development of a flexible job market, equal opportunities, increased competitiveness of the labour force, and improved work conditions. The article discusses the necessity to reform social services, as required by Lithuania’s membership in the EU, which encourages to look for new education ways, help for an individual and family as well as self-help, and to involve non-governmental organizations in providing social services and reducing poverty. The new requirements for the social security system, its coordination and harmonisation with the social security systems of other Member States, that Lithuania faced after joining the EU, introduced opportunities for change: to more effectively utilise human resources in order to improve employment, reduce social isolation, better utilise the support offered by EU structural funds, and aim for sustainable civic development.

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Socialinės politikos modeliai : dekomodifikacijos ir savarankiškai dirbančiųjų problemos / Dainius Bernotas, Arvydas Guogis. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. 96 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2289
Updated:
2017-06-06 14:51:10
Metrics:
Views: 3
Export: