Rusijos imperijos valdžia ir katalikų bažnyčia Lenkijos karalystėje sukilimo metais : kan. Julijonas Zaleskis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusijos imperijos valdžia ir katalikų bažnyčia Lenkijos karalystėje sukilimo metais: kan. Julijonas Zaleskis
Alternative Title:
Authorities of the Russian empire and the catholic church in the kingdom of Poland in the years of the uprising: canon Julijonas Zaleskis
Keywords:
LT
Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Carinė Rusija; Dvasininkija; Julijonas Zaleskis; Julijonas Zaleskis, Seinai; Katalikų Bažnyčia; Katalikų dvasininkija; Kongresinė Lenkija; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Rusijos imperija (Russian Empire); Seinų vyskupija; Sukilimas; Zaleskis, Julijonas.
EN
1863; Catholic Church; Catholic clergy; Clergy; Congress Poland; January Uprising 1863; Julian Zaleski; Julijonas Zaleckis, Sejny; Kingdom of Poland; Russian empire; The January Uprising; The Kingdom of Poland; The Russian Empire; The Seinai (Sejny) diocese; Tsarist Russia; Uprising; Zaleski, Julian.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – Seinų (Augustavo) vyskupijos kunigo, Palenkės vyskupijos katedros garbės kanauninko Julijono Zaleskio bendradarbiavimo su Rusijos imperijos valdžios institucijomis per 1863–1864 m. sukilimą ir posukiliminių pertvarkymų metu tyrimas. Darbe aptariamas katalikų dvasininkų bendradarbiavimas su Rusijos imperijos valdžios institucijomis ir pateikiama šios problemos istoriografinė apžvalga. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama problemai, kaip ir kokiais būdais pasireiškė Zaleckio bendradarbiavimas su civiline valdžia. Tyrimas atskleidžia, kad Zaleskis buvo panaudotas kaip ekspertas gilinantis į vieną ar kitą Katalikų Bažnyčios vidaus gyvenimo klausimą. Iš visų Zaleskio parašytų tekstų labiausiai išsiskyrė jo pateikti siūlymai apie lenkų tautinės Katalikų Bažnyčios sukūrimą pagal Rusijos Stačiatikių Bažnyčios pavyzdį. Tokius jo pasiūlymus greičiausiai lėmė Lenkijos Karalystės posukiliminė politinė situacija, kai valdžiai svarbiausias uždavinys buvo palaužti lenkų priešiškumą ir išugdyti jų lojalumą Rusijos imperijai. Be to, Zaleskis buvo panaudotas kaip informatorius nustatant sukilimo dalyvius, tarp kurių buvo ir katalikų dvasininkų. Prieš 1963 m. sukilimą Zaleskis buvo įsitraukęs į „baltųjų“ organizacijos veiklą. Už tai netgi buvo areštuotas. Vėliau pasirinko bendradarbiavimo su Rusijos imperijos valdžios institucijomis kelią. Tokį Zaleskio apsisprendimą labiau lėmė jo asmeninės savybės ir susiklosčiusios aplinkybės.

ENThe aim of this article is the research of the cooperation of Julijonas Zaleckis, a priest of the Seinas (Sejny) diocese, with Russian imperialistic authorities during the uprising of 1863–1864 and the post-uprising reconstruction period. The work discusses the cooperation of Catholic clergymen with governing authorities of the Russian Empire and presents a historiographical review of this issue. The author dedicates most of his attention to the problem and the expression of Zaleckis’ cooperation with civil authorities. The research has revealed that Zaleckis was used as an expert when dealing with one or another internal issue of the Catholic Church. From all the texts by Zaleskis, his offers with regard to the establishment of the Polish national Catholic Church based on the example of the Russian Orthodox Church are the most prominent. These offers were most probably determined by the political situation the Kingdom of Poland faced after the uprising, when governing authorities strived to neutralize the Polish opposition and raise their loyalty to the Russian Empire. In addition, Zaleskis was used as an informer while identifying participants of the uprising with catholic clergymen being among them. Before the 1863 uprising, Zaleskis was involved in organisational activities of the White Movement. He was even arrested for that. Later he chose the path of cooperation with governing authorities of the Russian Empire. This Zleskis’s decision was more determined by his personal characteristics and the current situation.

Related Publications:
Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse / Ieva Šenavičienė ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Eugrimas, 2010. 352 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22655
Updated:
2013-04-28 20:05:17
Metrics:
Views: 5
Export: