Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai, 1944-1959

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai, 1944-1959
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2009.
Pages:
255 p
Contents:
Santrumpos — Pratarmė — Užmaršties properšos — Supratimai ir nesusipratimai — Pirmieji likimo smūgiai: 1939-1944 metai — Tolyn nuo namų — Organizacinės veiklos atgaivinimas: Mažosios Lietuvos Taryba — Sugrįžimo viltims blėstant: Mažosios Lietuvos bičiulių draugija — Lietuvos laisvinimo darbuose: Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis — Ir vienas lauke - karys: kitos mažlietuvių organizacijos — Solidarumas ir savitarpio pagalba — Kultūrinės veiklos horizontai — Su lietuvių vienybės vėliavomis — Politikos horizontai: kova dėl teisės atstovauti Mažajai Lietuvai — Pastangos atsispirti vokietinimui — Po vienos bažnyčios stogu: bendra lietuvių evangelikų liuteronų veikla — Tikresnio lietuvio paieškos: mažlietuvių santykiai su lietuviais katalikais — Egzilio pamokos — Šaltiniai ir literatūra — Dokumentų rinkinio sudarymo principai — Mažosios Lietuvos Tarybos dokumentai: Puidos deklaracija. 1946 05 24-25; 1946 m. birželio mėn. MLT atsišaukimas; MLT posėdžio protokolas. 1946 11 06; MLT statutas. 1946 11 06; MLT visuotinio suvažiavimo rezoliucija. Liubekas. 1946 08 06; MLT posėdžio protokolas. 1947 08 06; MLT priimta rezoliucija. 1947 09 01; MLT skyrių atstovų suvažiavimas. 1949 02 16; MLT prezidiumo protokolas. 1949 02 19; E. Simonaičio laiškas VLIK pirmininkui, patvirtinantis M. Brako delegavimą į VLIK Vykdomąją tarybą. 1951 06 09; MLT prezidiumo protokolas. 1956 03 03-04 — Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos dokumentai: MLBD kreipimasis Į organizacijos narius. 1952 03 01; M. Brako pro memoria dėl E. Simonaičio vizito Vašingtone. 1954 05 27; E. Simonaičio kalba pasakyta jo vizito JAV metu. 1954 05 20 —Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio dokumentai: M. Brako informacija apie MLRS. 1960 03; MLRS statutas. 1956 06 30; MLRS aplinkraštis. 1956 10 18; M. Brako tekstas apie Mažosios Lietuvos lietuvių padėtį emigracijoje; Mažosios Lietuvos koncepcijos projektas; M. Brako laiškas M. Purvinui dėl Vašingtonui įteikto memorandumo. 1954 12 29; M. Brako laiškas ALT sekretoriui p. Grigaičiui dėl mažlietuvių memorandumo įteikimo JAV Kongresui; M. Brako raportas apie Mažosios Lietuvos klausimo kėlimą JAV Kongrese; MLT pirmininko E. Simonaičio laiškas VLIK Vykdomosios tarybos pirmininkui dėl memelenderių veiklos Vokietijoje. 1949 04 06 — Mažlietuvių religinio gyvenimo atspindžių dokumentai: Diskusinės mintys apie religinio pobūdžio nesutarimus; A. Lymanto reakcija į lietuviškoje spaudoje pasirodžiusius kaltinimus protestantizmui — Korespondencija: A. Lymanto laiškas E. Simonaičiui, 1951 09 15; A. Lymanto laiškas E. Simonaičiui. 1952 01 15; A. Lymanto laiškas E. Simonaičiui. 1952 02 24; A. Lymanto laiškas E. Simonaičiui. 1952 05 25; A. Lymanto laiškas E. Simonaičiui. 1952 10 12; M. Purvino laiškas M. Brakui. 1948 04 25; M. Purvino laiškas M. Brakui. 1948 09 12; M. Purvino laiškas M. Brakui. 1948 12 17; M. Purvino laiškas M. Brakui. 1952 01 20; M. Brako laiškas M. Purvinui. 1952 03 12; M. Purvino laiškas M. Brakui. 1952 03 16; M. Brako laiškas M. Purvinui. 1952 05 17; M. Brako laiškas M. Purvinui. 1952 05 17; M. Tolišiaus laiškas M. Brakui. 1952 09 14; M. Brako laiškas M. Tolišiui. 1952 09 27; M. Tolišiaus laiškas M. Brakui. 1952 10 20; M. Brako laiškas M. Tolišiui. 1952 11 07; M. Tolišiaus laiškas M. Brakui. 1952 11 19; M. Brako laiškas M. Gelžiniui. 1952 07 03; M. Brako laiškas M. Gelžiniui. 1952 10 29; M. Brako laiškas M. Gelžiniui. 1952 11 23.
Keywords:
LT
Mažalietuviai; Egzilis; Mažosios Lietuvos taryba; Mažosios Lietuvos bičiulių draugija; Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis; Konfesija; Tapatybė; Martynas Brakas; Ansas Lymantas; Mažoji Lietuva; Mažosios Lietuvos lietuvių emigracija; Mažalietuvių organizacijos emigracijoje; Lietuviai evangelikai liuteronai.
EN
Minor Lithuania; Lithuanian emigration from Minor Lithuania; Minor Lithuanians organizations in emigration; Lithuanians evangelicals-Lutherans.
Summary / Abstract:

LTŠiandien jau į užmarštį nueinanti tema apie Mažosios Lietuvos lietuvius emigracijoje atrodo neturėtų kelti didelio ažiotažo. Didžiosios dalies knygoje minimų veikėjų jau niekada nebeteks sutikti. Kai kurie jų paliko savo rašytinius atsiminimus, vadinasi, ir savo įvykių vertinimus, kiti tik nuveiktus darbus. Atrodytų, jog praėjus daugiau nei 50 metų po aprašomo laikotarpio, net ir griežčiausiems istorikams mažlietuvių išeivijos gyvenimo nagrinėjimas nebeturėtų kelti didesnių klausimų. Autorė bando nubraukti istorijos dulkes nuo archyvinių dokumentų ir pateikti juos skaitytojo teismui. Galbūt ši knyga neatskleis daugybės dalykų, tačiau ją perskaitęs žmogus geriau įsivaizduos, kaipgi lietuviai – išeiviai iš Mažosios Lietuvos, gyveno svetimose ir labai dažnai nesvetingose erdvėse. Su kokiais sunkumais jie susidūrė, kokia veikla užsiiminėjo, kas jiems sekėsi ir nesisekė. Kaip įsivaizdavo ateitį ir kokiomis nuotaikomis gyveno. Knygoje bandoma aptarti Mažosios Lietuvos lietuvių socialinę, politinę bei kultūrinę veiklą ir atskleisti jų gyvenimo sąlygas išeivijoje. Tam analizuojamos jų organizacijų kūrimo galimybės ir veikla, apžvelgiami Mažosios Lietuvos lietuvių santykiai su vokiškumą propagavusiais memelenderiais bei mėginama atskleisti mažlietuvių veiklą ir gyvenimo sąlygas per jų išpažįstamą religiją. Antroje knygos dalyje publikuojami 46 dokumentai, padedantys atskleisti Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenimą emigracijoje: ne tik viešai išeivijoje keltus klausimus, organizacijų veikimo principus, bet taip pat ir labai asmeniškus visuomenei geriau žinomų, žmonių išgyvenimus.

ENIt seems that the topic about the Lithuanians of Lithuania Minor in emigration that has been sinking into oblivion should not cause great agiotage. One will never again get to meet the majority of the actors mentioned in the book. Some of them have left their written memoirs, hence, their own constructions of events; others – only the works they did. It would seem that more than 50 years after the period being described the examination of the life of emigrants from Lithuania Minor should not raise any of the more important questions. The author tries to brush away the historical dust from the archive documents and to present them for the readers to judge. Perhaps this book will not reveal a variety of new things, but after reading it people will have a better understanding of how the Lithuanians – emigrants from Lithuania Minor lived in foreign and frequently inhospitable spaces. What were the difficulties they encountered, what did they engage in, where did they succeed or fail? How did they envisage the future and what were their expectations? The book aims at discussing the social, political and cultural endeavours of the Lithuanians of Lithuania Minor and to reveal their conditions of living in emigration. For this purpose, possibilities for establishing organisations and activities are analysed, relationships of the Lithuanians of Lithuania Minor with the Memellanders who advocated Germanness are reviewed and attempts are made to reveal the activities and conditions of living of Lithuania Minor people through the religion they professed. The second part of the book contains 46 documents helping to reveal the life of the Lithuanians of Lithuania Minor in emigration: issues raised publicly in emigration, principles followed by organisations in their activities as well as highly personal experiences of people who are better known to the general public.

ISBN:
9789955342465
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22574
Updated:
2020-12-11 18:32:39
Metrics:
Views: 14
Export: