Rozwój życia zakonnego w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII w. (wzmocnienie czy osłabienie Litewskiej tożsamości w ramach Rzeczypospolitej szlacheckiej?)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rozwój życia zakonnego w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII w. (wzmocnienie czy osłabienie Litewskiej tożsamości w ramach Rzeczypospolitej szlacheckiej?)
Alternative Title:
Vienuolijų raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo XV iki XVIII a. (ar ji sustiprino ar susilpnino lietuvių, gyvenančių bajorų respublikoje, tapatybę?)
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje; Lietuvos vienuolijos; Lietuvių tapatybė; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra; Katalikų bažnyčios istorija; Vienuolijos; Identitetas.
Summary / Abstract:

LTRemiantis istoriografija, straipsnyje analizuojama katalikų vyrų vienuolijų raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) XV–XVIII a. Apžvelgiami ligšioliniai istoriniai tyrimai ir pastebimos jų spragos, ypač akcentuojant vidinės kiekvienos vienuolijos dinamikos tyrimų aktualumą. Vienuolijos buvo vienas svarbiausių veiksnių, dariusių įtaką LDK dvasinės bei materialinės kultūros, meno, literatūros ir kalbos vystymuisi. Klausimas dėl jų įtakos "lietuviškosios tapatybės" raidai nėra vienaprasmis, nes pats terminas gali būti suprantamas bent trimis prasmėmis: kaip politinis tapatumas (siekiant išsaugoti LDK atskirumą Abiejų Tautų Respublikoje), etninis tapatumas (išsaugant savo kalbą ir papročius) arba istorinis–kultūrinis tapatumas (išsaugant istorinę savimonę, tačiau nebevartojant savosios kalbos kasdieniniame gyvenime). Atrodo, kad vienuolijos, laikui bėgant, labiausiai prisidėjo prie istorinės ir kultūrinės tapatybės išsaugojimo, tapdamos natūraliu tiltu lotyniškosios Vakarų kultūros sklaidai LDK. Daug mažiau jos prisidėjo prie etninės (kalbinės) ar politinės savimonės išsaugojimo. Tolesni, išsamūs šios problematikos tyrimai - dar prieš akis.

ENOn the basis of historiography, the article analyzes the development of the Catholic monkhoods in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) during the period 15th-18th. The article offers a historical overview of studies available up to date and identifies their significant gaps, with particular emphasis on the research relevance of internal dynamics of each monk hood. Monk hoods were one of the most important determinants of the development of spiritual and material culture, arts, literature and language in GDL. The question of their influence on development of “the Lithuanian identity" is not unambiguous as the term itself can be understood in at least three senses: as a political identity (in order to preserve the severalty of the GDL in the Republic of two/Both Nations), ethnic identity (while maintaining their language and traditions), and historical-cultural identity (preserving the historical consciousness, however without using native language in everyday life). It seems that monk hoods, with time, made the largest contribution to preservation of historic and cultural identity, while becoming a natural bridge for the spread of the Latin Western Culture in GDL. However, they contributed significantly less to the preservation of ethnic (linguistic) and political consciousness. Further, comprehensive studies of this problem are still to be completed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22551
Updated:
2013-04-28 20:03:34
Metrics:
Views: 7
Export: