The Pproblem of assessment of investment projects in transport and the way of its solution

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Pproblem of assessment of investment projects in transport and the way of its solution
In the Book:
Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Henzel. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. P. 555-566
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Transporto infrastruktūra; Investicinių projektų vertinimo būdas; Išlaidų kriterijus.
Keywords:
LT
Investicinių projektų vertinimo būdas; Išlaidų kriterijus; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTTransporto plėtojimui ir rekonstrukcijai reikalingos ypač didelės investicijos. Todėl investiciniai projektai transporto infrastruktūrai plėtoti turi būti pakankamai pagrįsti ir garantuoti jų aukštą efektyvumą. Antra vertus bet kurio transporto infrastruktūros elemento modernizavimas arba naujų transporto objektų statyba neišvengiamai įtakos visos transporto sistemos darbą, perskirstydami keleivių bei krovinių srautus transporto tinkle. Todėl vertinant investicinius projektus, skirtus transporto infrastruktūrai plėtoti, reikia atsižvelgti ir į šį veiksnį, t.y. į transporto srautų persiskirstymą transporto tinkle, kuris pirmiausia keičia keleivių ir krovinių sumines vežimo išlaidas. Straipsnyje siūlomas investicinių projektų transporto infrastruktūrai plėtoti įvertinimo būdas, panaudojantis transporto srautų optimalaus paskirstymo transporto tinkle modelius. Siūlomi du modeliai su skirtingais optimalumo kriterijais, t.y. transportavimo išlaidų minimumo ir transporto tinklo potencialo, t.y. naudingo efekto maksimumo kriterijais. Atrenkant investicinius projektus transporte reikia įvertinti ne tik tiesioginį efektą (išlaidų sumažinimas ar naudingo efekto padidėjimas), bet ir šalutinius efektus (poveikį aplinkai, žemės ūkiui, žmonių sveikatai). Šie šalutiniai efektai įvertinti siūlomų modelių optimalumo kriterijuje arba jų ribojimuose. Galimas optimalumo kriterijaus pokyčio dydis, įgyvendinus investicinį projektą, įvertina šio projekto efektyvumą. [Iš leidinio]

ENDevelopment and reconstruction of the transport system requires especially extensive investments, thus investment projects for development of transport infrastructure have to be suitably reasoned as well as guarantee high effectiveness. On the other hand, modernization of any element of transport infrastructure or construction of new objects of transport will undoubtedly impact on operation of the entire transport system through redistribution of passenger and cargo flows within the transport network. Thus while assessing investment projects aimed at development of transport infrastructure, this aspect needs to be considered as well, i.e. redistribution of transportation flows within the transport network, which primarily alters the total expenditure pertaining to transportation of passengers and cargos. The article suggests a method for assessment of investment projects for development of transport infrastructure utilizing models for optimal distribution of transportation flows in the transport network. Two models are suggested with different criteria of cost effectiveness and potential of transport network, i.e. criteria of maximal beneficial effect. While selecting investment projects in the area of transport, not only the direct impact needs to be measured (cost containment and increase of beneficial effect), but also secondary effects (impact on environment, agriculture, and human health). These secondary effects are assessed in the optimality criteria and limitations. The possible variance of optimality criteria post implementation of an investment project measures effectiveness of the project.

ISBN:
8372462313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2243
Updated:
2013-04-28 15:37:53
Metrics:
Views: 9
Export: