Intellectual capital - new object regulated by property law?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intellectual capital - new object regulated by property law?
Alternative Title:
Intelektinis kapitalas - naujas nuosavybės teisės objektas?
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 3 (117), p. 339-355
Keywords:
LT
intelektinis kapitalas; nematerialieji ištekliai; intelektinės nuosavybės teisė; žinių ekonomika; nuosavybė; bendrovės prestižas.
EN
intellectual capital; intellectual property law; intangible resources; knowledge economy; property; goodwill..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama pateikti visapusišką intelektinio kapitalo, kaip pagrindinio šiuolaikinės bendrovės turto, analizę iš privatinės teisės perspektyvos. Straipsnyje analizuojama nematerialiųjų išteklių, sudarančių intelektinį kapitalą, prigimtis, svarstoma, ar dabartiniai teisės institutai padeda visapusiškai apsaugoti bendrovės intelektinį kapitalą. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama nematerialiųjų išteklių samprata ir pateikiama jų klasifikacija. Nematerialiaisiais ištekliais laikytina viskas, kas yra nematerialios prigimties, faktiškai ar potencialiai gali būti naudojama bet kokiam tikslui, atsinaujina po naudojimo pagal paskirtį, naudojant gali ne tik kiekybiškai sumažėti, bet ir išlikti nepakitus ar kiekybiškai ir (ar) kokybiškai padidėti. Nematerialieji ištekliai yra skirstomi į žmogiškąjį, struktūrinį bei "sąryšinį" kapitalą. Antroje straipsnio dalyje aptariama intelektinio kapitalo samprata ir jo svarba šiuolaikinei bendrovei. Esminė intelektinio kapitalo savybė yra bendrovės gebėjimas "įdarbinti" turimas žinias ir kitus nematerialiuosius išteklius taip, kad jie neštų pelną. Intelektinis kapitalas yra daugiau nei vien tik intelektinė nuosavybė, nes jis susideda iš visų bendrovės nematerialiųjų išteklių, nepaisant to, gali jie būti išimtinių teisių objektu ar ne, atsispindi bendrovės balanse ar ne. Trečioje straipsnio dalyje analizuojama galimybė finansiškai apskaityti bendrovės intelektinį kapitalą. Išanalizavus galiojančius finansų apskaitos standartus daroma išvada, kad dėl šių išteklių prigimties ir jų nepastovios vertės beveik neįmanoma sukurti sistemos visiems nematerialiesiems ištekliams apskaityti ir įvertinti.Dėl to išsami informacija apie bendrovės turimą intelektinį kapitalą gali būti suteikta sudarant specializuotas savarankiškas ataskaitas. Ketvirtoje ir penktoje straipsnio dalyse aptariamos galimybės teisiškai apsaugoti intelektinį kapitalą. Tai daroma analizuojant intelektinės nuosavybės teisės ir nuosavybės teisės bendrąja prasme institutus. Intelektinės nuosavybės teisė nėra pakankama apsaugoti visą intelektinį kapitalą, nes ji saugo tik tą dalį nematerialiųjų išteklių, kurie tampa intelektinės nuosavybės objektais. Nematerialieji ištekliai, kurie gali būti objektyvizuoti bei atskirti nuo bendrovės ir jos darbuotojų, gali būti apsaugomi sutarčių teisės nuostatomis, sudarant konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimus. Likusi dalis nematerialiųjų išteklių, kurie neatskiriami nuo bendrovės, yra bendrovės prestižo (angl. goodwill) sudėtinė dalis, todėl jiems taikoma tokia pati teisinė apsauga kaip ir bendrovės prestižui. [Iš leidinio]

ENThe article attempts to present a thorough analysis of intellectual property, as main property of a modern company, from the perspective of private law. The article analyzes the essence of the intangible resources that form the intellectual capital and discusses whether the modern institutes of law allow the universal protection of companies‘ intellectual capital. The first part of the article analyzes the conception of intangible resources and provides their classification. The second part of the article discusses the understanding of intellectual capital and importance thereof to modern companies. In the third part of the article, the possibility to financially account all intellectual property of a company is analyzed. The forth and fifth parts of the article reveal the possibilities of legal protection of intellectual capital. The law on intellectual property is not sufficient to protect all intellectual capital because it protects only that part of intangibles, which become the onjects of the intellectual property. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Daiktai civilinių teisių objektų sistemoje / Vytautas Pakalniškis. Jurisprudencija. 2005, Nr. 71 (63), p. 76-85.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22153
Updated:
2018-12-17 12:30:50
Metrics:
Views: 54    Downloads: 4
Export: