Posesyvumą įvardijančios būdvardinės konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Posesyvumą įvardijančios būdvardinės konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose
Alternative Title:
Adjectival constructions denoting possessivity in old Lithuanian writings
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2009, t. 8, p. 253-262
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos būdvardinės posesyvinės konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose. Kadangi pagrindinis tokių konstrukcijų posesyvumo rodiklis yra būdvardžio Priesaga, analizuojami XVI-XVIIa. vartoti būdingesni posesyvinę reikšmę turintys Priesagų vediniai, dėmesį ypač atkreipiant į archajiškesnius, nuo dabartinės kalbos besiskiriančius dalykus. Semantiniu požiūriu posesyviniai būdvardiniai junginiai yra dviejų tipų: išreiškiantys Posesyvinį turėjimo ir posesyvinį priklausymo santykį. Įvairiausi ir gausiausi tiriamuosiuose raštuose yra junginiai su priesagos -škas(-a) vediniais. Skirtingai negu dabartinėje kalboje, senuosiuose raštuose jie žymi Ne tik panašumą ar būdingą ypatybę, bet ir posesyvumą. Tokiais junginiais reiškiamas posesyvinis priklausymo santykis. Priesagos -iškas(-a) vediniams istoriniu požiūriu semantiškai artimi priesagų -inis(-ė), -ingas(-a) vediniai. Būdvardžių su priesaga -inis(-ė) tirtuose raštuose labai nedaug. Posesyvinės konstrukcijos su priesagos -ingas(-a) būdvardžiais gana gausios, jos žymi pagrindiniu žodžiu išreikštų daikto savybių turėjimą. Dabartinės kalbos požiūriu archajiški yra priklausomybę žyminčiam tipui priskirtini priesagų -ėnas(-ė) ir -onis(-ė) vediniai. Minėtinos taip pat konstrukcijos su priesagų -otas(-a), -uotas(-a) vediniais. Aptariamos būdvardinės konstrukcijos semantiškai koreliavo su posesyvinio adnominalinio genetyvo junginiais. Pastarieji buvo stipresni koreliacijos nariai ir palaipsniui išstūmė iš vartosenos konstrukcijas su aptartais priesaginiais būdvardžiais. Kai kurių priesagų vediniai tapo archaizmais, o kai kurie įgavo kitą reikšmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Posesyvumas; Posesyvinė reikšmė; Posesyvinis santykis; Turėjimas; Priklausymas; Turėtojas; Turėjimo objektas; Possessivity; Possessive meaning; Possessive relation; Possession; Posesyvumas; Belonging; Posesyvinė konstrukcija; Possessor; Pažymimasis būdvardis; Object of possession; Priesagų vediniai; Possessivity; Possessive construction; Attributive adjective; Suffixation.

ENThe article deals with possessive adjectival constructions in old Lithuanian writings. Because the main indicator of possessivity of these constructions is the suffix of the adjective, the more characteristic derivatives with suffixes having possessive meaning and used in the 16-17th с are being analysed with particular attention to the more archaic phenomena differing from the modern language. In terms of semantics, possessive adjectival collocations are of two types: the ones expressing the possessive relation of having and the possessive relation of belonging. The most varied and numerous in the examined writings are collocations with the derivatives of the suffix -iškas(-a). In difference from the modern language, in old writings they denote not only similarity or a typical feature but also possessivity. These word combinations express the possessive relation of belonging. Derivatives with suffix -iškas(-a) from the semantic point-of-view historically are close to the derivatives with suffixes -inis(-ė), -ingas(-a). Adjectives with suffix -inis(-ė) are very few in the writings under investigation. Possessive constructions containing adjectives with suffix -ingas(-a) are quite numerous; they denote the possession of the qualities of the object denoted by the head-word of the construction. From the point-of-view of the modern language, derivatives with suffixes -ėnas(-ė) and -onis(-ė), ascribed to those denoting possessivity, are considered archaic.Collocations with derivatives with suffixes -otas(-a), -uotas(-a) also have to be mentioned. The discussed adjectival constructions semantically correlated with combinations of possessive adnominal Genetive. The latter ones were stronger members of correlation and gradually ousted constructions with the discussed adjectives from usage. Derivatives with some suffixes became archaic, while others acquired a new meaning. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21808
Updated:
2018-12-17 12:29:30
Metrics:
Views: 62    Downloads: 6
Export: