Afrikos žmogbeždžionė ir jos genai Lietuvoje, arba kodėl lietuviai rečiau suserga AIDS : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Afrikos žmogbeždžionė ir jos genai Lietuvoje, arba kodėl lietuviai rečiau suserga AIDS: recenzija
Alternative Title:
The African Ape and Its Genes in Lithuania, or Why the AIDS is Less Widespread among the Lithuanians
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 5, p. 14-19
Recenzuojama knyga: Genomo įvairovė: lietuviai Europoje : monografija / Vaidutis Kučinskas. 2004 287 p
Summary / Abstract:

LTProf. habil. dr. Vaidučio Kučinsko monografija „Genomo įvairovė: lietuviai Europoje” recenzijoje vertinama kaip reikšmingas, nors ir gana prieštaringas mokslinis veikalas, apibendrinantis pastarųjų dviejų dešimtmečių populiacijų genetikos tyrimus Lietuvoje. Kritiškai vertinami metodologiniai panašaus pobūdžio tyrinėjimų pagrindai, bet kartu pripažįstama, kad rezultatai, gaunami analizuojant genetinę lietuvių populiacijos įvairovę, tampa svarbūs ne tik paskiroms teorinėms lietuvių etnogenezės problemoms spręsti, bet ir visai tolesnei archeologijos, antropologijos, mitologijos, archeomitologijos, lingvistikos ir kitų humanistikos sričių raidai. Pritariama monografijos autoriaus nuomonei, kad šių tyrimų rezultatai svarbūs formuojant net ir dabartinę lietuvių tapatybę. Recenzijoje tvirtinama, kad originalusis Kučinsko monografijos branduolys, ypač svarbus lituanistikai, yra per pastaruosius dešimtmečius atliktų Lietuvos populiacijos genetinių tyrimų statistinė interpretacija; keliamas klausimas, kiek ji galėtų pasirodyti vaisinga konkrečiose lituanistinėse disciplinose. Vis dėlto atkreipiamas dėmesys į tam tikrą metodologinių Kučinsko prieigų vienpusiškumą, kurį neišvengiamai lemia galimybė skirtingai interpretuoti net ir patikimai bei kruopščiai apdorotus statistikos duomenis. Be to, keliamas klausimas apie etines problemas, susijusias su populiacijų genetikos tyrimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūros filosofija; Genetika; Antropologija; Žmogaus genomas; Populiacinė genetika; Populiacijos genetiniai tyrimai Lietuvoje; Tarpdiscipliniškumas.

ENThe review article assesses Prof. Dr hab. Vaidutis Kučinskas’ monograph “Genome Diversity: The Lithuanians in Europe” as an important, although rather controversial, scientific work that provides an overview of genetic research of populations during the last two decades in Lithuania. The review is critical of the methodological bases of similar studies; however, it also admits that the results obtained in the analysis of the genetic diversity of the Lithuanian population are important not only for solving individual theoretical issues of the ethnogenesis of the Lithuanians but also for the entire further development of archaeology, anthropology, mythology, archaeomythology, linguistics and other humanistic areas. The review endorses the opinion of the monograph’s author that the results of these researches are important in the formation of the contemporary Lithuanian identity as well. The review argues that the core of the Kučinskas’ original monograph, which is particularly significant for the study of the Lithuanian language, is a statistical interpretation of the genetic research of the Lithuanian population and suggests that it may be fruitful in particular areas of the study of the Lithuanian language. Nevertheless, the review points out the certain one-sidedness of Kučinskas’ methodological approach, which disregards the possibility of different interpretations of even reliably and meticulously processed statistical data. Moreover, the review raises the ethical issues related to the genetic study of populations.

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2148
Updated:
2021-02-22 22:49:27
Metrics:
Views: 36
Export: