Jono Mačio-Kėkšto ir Georgo Sauerweino polemika "Aušroje"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Mačio-Kėkšto ir Georgo Sauerweino polemika "Aušroje"
Alternative Title:
  • The Polemics of Jonas Mačys-Kėkštas and Georg Sauerwein in "Aušra”
  • Polemic between Jonas Mačys-Kėkštas and Georg Sauerwein in the "Aušra"
Keywords:
LT
Literatūrinė polemika; "Aušra" (laikraštis); Socialinė-kultūrinė savimonė; Poleminė kultūra; Literatūrinė bendruomenė.
Summary / Abstract:

LTLietuvos istoriografijoje šis J. Mačio-Kėkšto ir G. Sauerweino sankirtis „Aušroje“ (1885-1886) vertinamas kaip pirmoji literatūrinė polemika lietuvių periodinėje spaudoje. Viena vertus, dėl vyraujančios sociokultūrinės problematikos jos negalima laikyti literatūrine tikrąją žodžio prasme. Kita vertus, ji literatūriškesnė už ištęstą G. Ostermejerio ir K. Milkaus ginčą, kuris iš esmės yra filologinis, susijęs su vertimo problemomis bei vertėjų asmeniniais santykiais. Ši polemika pradeda lietuvių literatūrinės polemikos, kaip literatūros kritiko žanro, tradiciją, siūlydama gana aukštos poleminės kultūros modelį. Jis neturi apriorinio antagonizmo ir programinės kovos bruožų, kurie socialinio realizmo buvo lyginami su marksistine klasių kova ir taikomi literatūrai apskritai, o polemikai konkrečiai. Sovietinė literatūrologija J. Mačio-Kėkšto ir G. Sauerweino disputą įrašė į „kovos už pažangią realistinę literatūrą“ balansą, kur „pažangiai demokratiškas“ J. Kėkštas buvo liaupsinamas, o „buržuazinis liberalinis“ G. Sauerweinas nutylimas arba iškraipomas. Polemika savo intelektiniu diapazonu ir tonu artimesnė Vakarų poleminei kultūrai. Įsitraukdami į poezijos socialinės vertės ir esmės svarstymus įsirašėme į Europos civilizuotų tautų kultūrinį ansamblį. Ši polemika kilstelėjo lietuvių literatūros kritikos kartelę, dinamizavo jos raiškos būdus. Sociologiniu požiūriu šį kultūros faktą galėtumėm vertinti kaip modernaus kultūrinio konflikto prototipą, kuris šiuolaikinėje sociologijoje suprantamas kaip konstruktyvi stimuliuojanti jėga ir laikomas svarbiu sociokultūrinės raidos veiksniu.

ENThe dispute between Jonas Mačys-Kėkštas and Georg Sauerwein in the periodical Aušra 1885-1886 was the first literary polemic in the Lithuanian periodical press. On the one hand, due to prevailing socio-cultural problematics it cannot be considered as literary dispute in its true sense. On the other hand, it is more literary than the lengthy dispute between Ostermeyer and Milkus, which was of a philological nature, related to translation problems and the personal relations of translators. This polemic begins the tradition of the Lithuanian literary polemic as a literary criticism genre, offering a model of relatively high polemic culture. It does not contain features of a priori antagonism or of a programmed fight, which in social realism were equated to the Marxist class struggle and applied to literature in general and specifically to polemics. In Soviet literary studies the dispute of Jonas Mačys-Kėkštas and Georg Sauerwein was portrayed as a “fight for progressive realistic literature”, with the “progressive democratic” Kėkštas being exalted and the “bourgeois liberal” Sauerwein not mentioned or misrepresented. This dispute with its range and tone belongs to the Western polemic culture. By entering into deliberations the social value and essence of on poetics we joined the cultural assembly of civilised European nations. This polemic raised the standard of Lithuanian literary criticism and made its expression more dynamic. From a sociological view, this cultural fact could be considered a prototype of a modern cultural conflict, which in modern sociology is perceived as a constructive and force and is held to be a significant socio-cultural development factor.

ISBN:
995518051X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2122
Updated:
2013-04-28 15:36:37
Metrics:
Views: 41
Export: