The Need and the possibilities of human capital development : assessment of employers and graduates of higher education institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Need and the possibilities of human capital development: assessment of employers and graduates of higher education institutions
In the Journal:
Ekonomika. 2009, t. 87, p. 90-106
Keywords:
LT
žmogiškasis / intelektinis kapitalas; užimtumas; žinios; gebėjimai; kvalifikacijos tobulinimas; investicijos į kvalifikacijos kėlimą.; žmogiškasis kapitalas; intelektinis kapitalas; žinių ekonomika; investicijos.
EN
human/intellectual capital; employment; knowledge; capacities; qualification improvement; investments into qualification improvement.; human capital; intellectual capital; knowledge economy; investments.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškojo kapitalo vystymasis Lietuvoje yra sąlygotas vykstančių socialinių-ekonominių procesų: žinių visuomenės kūrimo, šalies ekonominio konkurencingumo stiprinimo, nedarbo ir regioninių skirtumų mažinimo. Lietuvos švietimo institucijos daug dėmesio skiria žmogiškojo kapitalo žinių ir gebėjimų vystymui, tačiau spartūs socialiniai-ekonominiai pokyčiai sąlygoja nuolatinį profesinio mokymo tobulinimą. Straipsnyje analizuojamas žmogiškasis/intelektinis kapitalas individo integracijos į darbo rinką kontekste, žmogiškojo kapitalo vaidmuo įmonių (organizacijų) veikloje. Straipsnio tikslas yra įvertinti žmogiškojo kapitalo vystymo poreikį tarp aukštojo mokslo institucijų absolventų ir galimybes jį įgyvendinti (remiantis darbdavių ir absolventų tyrimo duomenimis). Nagrinėjant žmogiškojo kapitalo įtaką situacijai darbo rinkoje, jį reikia laikyti socialine kategorija, kuri yra svarbi ne tik ekonominiu požiūriu. Šiuolaikinėje ekonomikoje darbinė veikla ir pajamos labai dažnai priklauso nuo asmeninių darbuotojo savybių. Todėl žmogiškojo kapitalo koncepciją reikia papildyti, įtraukiant į ją žmogaus asmenines savybes. Tyrimo rezultatai rodo, kad darbdaviai teigia, kad trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, yra darbuotojų, kurie turėtų patobulinti savo gebėjimus. Tačiau daugelyje įmonių ši veikla nėra sisteminė - kreipiamas nepakankamas dėmesys į įmonių darbuotojų išsilavinimą. Be to, tiek privatiems asmenims, tiek juridiniams trūksta lėšų. Žmogiškojo kapitalo kaupimas šalies įmonėse yra nepakankamas. Siekiant padidinti įmonių konkurencingumą, tikslinga taikyti platų finansinį skatinimą ir taip paraginti darbdavius investuoti į profesinį darbuotojų lavinimą.

ENThe article analyses the problem of human/intellectual capital in the context of the integration of an individual into the labour market, the role of human capital in the activity of enterprises (organizations). According to the information of the Department of Statistics on adult education, and data of sociological research (results of the research of employers and graduates working in their enterprises) the development of human capital, the need and the investment possibilities are assessed in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20876
Updated:
2018-12-17 12:27:04
Metrics:
Views: 62    Downloads: 2
Export: