Baltų etimologijos etiudai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų etimologijos etiudai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1981-2009.
Pages:
2 kn. (279, 537 p.)
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
II knyga: Baltų etimologijos etiudus tęsiant — Baltų ir slavų leksikos grupės ir žodžių šeimos — Lie. burkštinas ir sl. *bъrščь — Lie. atpetuoti, r. петать — Bl.-sl. *balna „brazdas; oda“ — Daukanto paburmiai „guviai, smarkiai“ sąsaja su padurmu „t. p.“ platesniame žemaičių ypatingos darybos prieveiksmių fone ir dar šis tas apie pr. dūrai „baikštūs" ir sl. *durь „kvailas; baikštus“ — Baltų leksikos grupės Ir žodžių šeimos — Lie. žvyras — Lie. pujoti, la. pu(i)jat — Lie. šipulys, la. sipsna - aiškūs žodžiai etimologijos miglose — Lie. skliutas „dailidės kirvis“ ir la. šlute „t. p.“ — Lie. (ž.) rubuilis, guirė, (ryt.) kriaunys, la. (latg.) kurmelis ir kiti ne(iš)aiškinti Gobio gobio (L.) pavadinimai — Ide. *gher- „(su)trinti, brūžinti“ palikuonys baltų kalbose: lie. gurti, gursti, la. gurt, gurds, pr. gurins ir kt. — Lietuvių leksika — Žodžių kilmės aiškinimai (1. lie. aršytis „karščiuotis, siausti“, aršus „smarkus, piktas“, erštas „pyktis; valdininkas“ ir kt.; 2. lie. luobas „liurbis, kerėpla“, luopas „t. p.“ ir kt.) — Žodžiai nebuvėliai — Lie. spartas. Etimologų išduoti garbingos indoeuropietiškos kilmės dokumentai ir kukli tikroji žodžio istorija — Darybos homonimai, slypintys už lie. skliau(s)tas — Lie. pašinas ir (trm.) pašaiža - bendrašakniai sinonimai — Lie. šlaitė „Raja L.“ — Lie. spalva — Apie neonomatopėjinę lie. čaižyti ir kt. kilmę — Nei paukštis, nei grybas, tik marga žuvelė... — Lie. ryt. seiti (seina) „sektis“ – leksikografų nepripažintas žodis — Žodžio miežis reikšmė „spuogas akyje“ — Lie. (trm.) zablys „Gobio gobio (L.)“ — Lie. (ž.) ratpisa ir panašūs Cottus gobio (L.) pavadinimai — Latvių leksika ir leticizmai lietuvių kalboje — M. Miežinio žodyno leticizmai — Lie. (ž.) abrinas —Pastabos dėl latvių kalbos atlase aiškinamų žodžių kilmės — Lie. (ž.) skrodelis „greitpolkė“ — Lie. (ž.) verpelė — Slavizmai ir skoliniai slavų kalbose — Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai — Slavų kalbų pseudobaltizmai — Senosios lietuvių kalbos slavizmai — Senųjų slavizmų kilmės įvairovė — Lie. stumplis — K. Sirvydo palaikas atgimusios Lietuvos kariuomenei — Iš kokio žodžio kilęs slavizmas zomatas — Sirvydo kumštas „juokas, išdaiga“ ir žem. kumštas „suokalbis“ — Du britvonai — Lie. varvalis / varvelis — Santraukos — Žodžių rodyklė.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Skoliniai / Loan words; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTTai pirmasis lietuviškas baltų etimologijos straipsnių rinkinys. Jame pateikti gerai argumentuoti, gilūs, novatoriški baltiškų žodžių kilmės aiškinimai. Knygos tikslas - prisidėti prie baltų etimologijos tolesnės pažangos, konkrečiais etomologizavimo pavyzdžiais padėti platesniam skaitytojų ratui susipažinti su moderniąja etimologija. Knygoje nagrinėjama lietuvių ir kitų baltų kalbų leksinių grupių ar pavienių žodžių kilmė. Dėmesys skiriamas pirmiausia tokiems baltų kalbų žodžiams, kurie lig šiol neturėjo patenkinamo arba ir jokio kilmės aiškinimo. Daugumos tiriamųjų žodžių patikima etimologija pateikiama pirmą kartą. Išryškinami baltų leksikos ryšiai su slavų leksika. Įžanginiame striapsnyje supažindinama su etimologijos metodais, principais ir uždaviniais, parodoma etomologizavimo specifika. Urbučio tyrimai ne tik apmažina bekilmių ar abejotinos etimologijos baltų žodžių, bet - svarbiausia - svariai prisideda prie moderniosios baltų etimologijos tolesnės pažangos.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Etimologija; Leksika; Leksinės grupės; Skoliniai; Baltic language; Etimology; Vocabulary; Lexical group; Borrowings; Baltų kalbos; Slavų kalbos; Skolinys; Tarmybė; Slavizmas; Baltic languages; Slavonic languages; Lexis; Loanword; Dialectism; Slavonicism.

ENIt is the first Lithuanian collection of articles on Baltic etymology. It presents well-reasoned, deep, innovative explanations of the origin of Baltic words. The aim of the book is to contribute to the further development of Baltic etymology and use the concrete etymologization examples to help a wider audience to become acquainted with modern etymology. The book analyses the origin of the lexical groups or individual words of Lithuanian and other Baltic languages. Focus is primarily shifted on such Baltic words that have not had a sufficient explanation of their origin or had no explanation at all. A reliable etymology of many analysed words is given for the first time. The relationship of the Baltic lexis and the Slavic lexis is highlighted. The introductory article acquaints with etymology methods, principles and objectives and shows the specifics of etymologization. The research carried out by Urbutis not only reduces the number of Baltic words without any or of doubtful etymology, but – it is most important – significantly contributes to the further development of modern Baltic etymology.

ISBN:
9789955334637 (kn. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20622
Updated:
2020-11-20 20:26:09
Metrics:
Views: 165
Export: