Alternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo teisinės ir socialinės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo teisinės ir socialinės prielaidos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
223 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2009 metais Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedroje. Dr. disert. (social m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2009. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal and social presumptions of effectiveness of alternative punishments to imprisonment Vilnius, 2009 36 p
Summary / Abstract:

LTAlternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo problema atskleidžiama nagrinėjant jų skyrimo ir vykdymo sąlygų gebėjimą paveikti nusikalstamą elgesį paskatinusius veiksnius ir tokiu būdu mažinti nusikalstamų veikų recidyvą. [...] Atliktas su nagrinėjamų bausmių įgyvendinimu susijusių dokumentų tyrimas. Šių dokumentų analizė leido identifikuoti ryšius tarp aplinkybių, susijusių su nusikalstamos veikos padarymu, vertinimo ir priimtų sprendimų turinio. Taip pat dokumentų tyrimas leido nustatyti ryšius tarp priimtų sprendimų turinio ir jų įvykdymo veiksmingumo. Disertacijoje pateikiami teismų praktikos pavyzdžiai, parodantys informacijos apie kaltininką vertinimo nenuoseklumą ir subjektyvumą. Nagrinėjama plačios teismų diskrecijos ir subjektyvaus informacijos apie kaltininką vertinimo įtaka alternatyvių laisvės atėmimui bausmių nuosekliam skyrimui ir tolimesniam jų vykdymo veiksmingumui. Praktinių pavyzdžių analizė parodė, kad nuteistiesiems dažnai skiriami įpareigojimai, kurie neturi ryšio su nusikalstamą elgesį paskatinusiomis problemomis. Tokia šių bausmių skyrimo praktika neužtikrina nusikalstamo elgesio recidyvo mažinimo tolesniame jų vykdymo procese. Vykdymo proceso teisinio reglamentavimo trūkumai, tam tikrais atvejais, suponuoja formalų ar netinkamą teismo paskirtų įpareigojimų faktinį vykdymą. Nuteistiesiems skirtų įpareigojimų vykdymas nesprendžia nusikalstamą elgesį determinavusių veiksnių, todėl jų įgyvendinimo kontrolė negali paveikti nusikalstamų veikų recidyvo. Nustatomos priemonės, kurių įdiegimas į alternatyvių laisvės atėmimui bausmių įgyvendinimą, galėtų padidinti šių bausmių veiksmingumą.

ENThe problem of effectiveness of alternative punishments to imprisonment is disclosed in a context of their allocation and implementation conditions’ ability to affect factors of criminal behaviour and thus reduce criminal recidivism. [...] The author researched the documents related to the implementation of such sanctions. The analysis of documents allowed identifying links between the evaluation of circumstances of committed crimes, and the content of decisions. It also allowed examining the links between the content of decisions and efficiency of their implementation. The thesis presents examples of cases showing the inconsistency and subjectivity of the evaluation of information about the perpetrator. The author analyses the influence of broad judicial discretion and subjective evaluation of the information about the perpetrator on consistent allocation of alternative punishments to imprisonment and the effectiveness of their further implementation. Case studies showed that inmates are often assigned to the obligations that have no connection to problems who led criminal behaviour. Such practice of allocating punishments does not reduce criminal recidivism behaviour in a process of their further implementation. Shortages of legal regulation of further implementation process, in some cases, imply formal and improper performance of court obligations. The implementation of the obligations imposed on convicted persons do not deal with factors that determined criminal behaviour, thus their implementation control can not the recidivism of criminal acts. The author introduces measures whose introduction into the implementation of alternative punishments to the imprisonment could enhance the effectiveness of those punishments.

ISBN:
9789955191377
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20579
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 46
Export: