The Lithuanian Metrica

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian Metrica
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2003, vol. 7, p. 113-138
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archyvas Trakuose; Dokumentai, istoriniai; Iždas Vilniuje; Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jogáilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Kultūra; LDK kancleris; Leonas Sapiega; Lietuvos Metrika; Mokslas; Statutai; 19 amžius; Šaltiniai, istoriniai; Šaltiniai, rašytiniai; Archive in Trakai; Chancellor of the GDL; Culture; Documents, historical; Grand Duke Casimir Jagiellonczyk; Leo Sapiega; Lithuanian Metrica; Science; Source, historical; Statute; The Lithuanian Metrica; The Treasure in Vilnius; The nineteenth century.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Dokumentai / Documents; Iždas Vilniuje; Kultūra / Culture; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Statutai; Šaltiniai, istoriniai.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrika – tai gautų ir siųstų dokumentų iš LDK kanceliarijos registras. Šiose knygose pilna Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijų žemėms, privatiems asmenims, miestams ir socialinėms grupėms. Lietuvos Metrikoje taip pat yra daug įvairių Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei kitų dvarų dokumentų, diplomatinio pobūdžio raštų, susijusių su daugeliu valstybių pradedant nuo Švedijos iki Osmanų imperijos, nuo Šventojo Sosto iki Rusijos ir totorių ordų. Šiose knygose galima rasti ir finansinių duomenų, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir kilmingųjų turto inventorių bei kitokios įvairaus pobūdžio informacijos. Per šimtmečius Lietuvos Metrika suformavo svarbiausią LDK archyvą. Seniausi jo dokumentai siekia 1385–1387 metus. Juose kalbama apie politinius-strateginius valstybės reikalus, t. y. sąjungą su Lenkijos karalyste ir LDK krikštą. Vėlyviausi dokumentai yra datuojami XVIII a. pabaiga, kada grobuoniškos Abiejų Tautų Respublikos kaimynės – Austrija, Prūsija ir Rusija – 1772–1795 metais pasidalino šią valstybę. Lietuvos Metrika yra gausiausias ir išsamiausias šaltinis, leidžiantis tyrinėti XIV a. pabaigos – XVIII a. pabaigos dabartinių Lietuvos ir Baltarusijos valstybių istoriją. Lietuvos Metrika taip pat teikia informacijos apie Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos ir Estijos istoriją. Straipsnyje yra nagrinėjama Lietuvos Metrika, su ja susijusi mokslininkų veikla. Taip pat straipsnyje yra publikuojamos ištraukos iš Lietuvos Metrikos.

ENThe Lithuanian Metrica is the registry of documents received by and sent from the GDL Chancellery. These books contain privileges of the Grand Dukes of Lithuania with respect to land, private persons, cities and social groups. The Lithuanian Metrica also contains a variety of documents of the Grand Duke of Lithuania and other manors, diplomatic letters related to many states from Sweden to Ottoman Empire, from the Holy See to Russia and Tartar hordes. These books also contain financial data, inventories of property of Lithuanian Grand Dukes and the nobility as well as other miscellaneous information. During ages the Lithuanian Metrica formed the most important GDL archive. Its earliest documents date back to 1385–1387. They cover the political-strategic state affairs, i.e. the union with the Kingdom of Poland and GDL baptism. The latest documents date back to the end of the 18th c., when the vulturous neighbours of the Polish-Lithuanian Commonwealth – Austria, Prussia and Russia – divided this state in 1772–1795. The Lithuanian Metrica is the most profuse and exhaustive source which helps to explore the history of the end of the 14th c. – the end of the 18th c. of the present states of Lithuania and Belarus. The Lithuanian Metrica also provides information about the history of Ukraine, Poland, Russia, Latvia and Estonia. The paper analyses the Lithuanian Metrica and the related scholars’ activities. It also publishes extracts from the Lithuanian Metrica.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20302
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: