Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
111 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2008 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Human dignity as legal cathegory Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2008 48 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas žmogaus orumas kaip demokratinės valstybės teisės aksioma, visų žmogaus teisių turiningasis pagrindas, bei asmenybės orumas kaip fizinio asmens socialinio aktyvumo kokybinis rodiklis. Tyrimo objektas - žmogaus orumas kaip teisinė sąvoka. Tai įsiterpimas į teisines diskusijas šiandien apie žmogaus vertę, siekiant formuoti pagrindą teisinei termino vartosenai, siejant žmogaus ir asmenybės orumą kaip du vienos teisinės kategorijos polius. Atskleidžiant žmogaus orumo teisinės apsaugos problematiką, remiamasi Europos žmogaus teisių teismo sprendimais, Lietuvos teismų praktika, taip pat tarptautiniais dokumentais. Šia disertacija Lietuvoje pirmąkart siekiama atskleisti žmogaus orumo sąvokos prasmę ir reikšmę teisėje, siejant ją su žmogaus teisių sistema, taip pat formuluojant teisės į žmogaus orumą sampratą. Išskirti jo aspektai: žmogaus orumas – tai žmogaus kaip biologinės rūšies vertingumas, kurio apsauga reiškia žmogaus fizinio ir moralinio integralumo išskirtinumo gamtos pasaulyje pripažinimą ir kiekvieno asmens teisinio subjektiškumo pagrindą; asmenybės orumas – tai fizinio asmens individualus socialinis vertingumas, kurio išeities pozicija yra koncepcija, kad žmogus yra ne tik biologinė, bet ir socialinė būtybė, tačiau nėra kultūriškai sau pakankamas ir tik per bendravimą ir bendradarbiavimą su kitais visuomenės nariais jis kuriasi kaip asmenybė, įsisamonina savo pareigą ir atsakomybę visuomenei, kuria savo individualų vertingumą. Teorinė darbo reikšmė atsiskleidžia formuojant vieningą teisės į žmogaus orumą koncepciją, reikšmingą teisės praktikai. Disertacijoje pateiktos išvados ir siūlymai gali būti panaudojami formuojant teisėkūros ir teisės taikymo principus, plėtojant besiformuojančią Lietuvos teisinę doktriną.

ENThe thesis analyzes dignity as an axiom of the law of a democratic state, as the basis of all human rights and as an indicator of quality of the social activity of an individual. The object of the study is dignity as a legal concept. The study is a part of today’s legal discussions on the value of an individual for the purpose of formation of a basis for legal use of the term when relating the dignity of a human being and an individual as two poles of one legal category. When revealing the problems of legal protection of dignity, the decisions of European Court of Human Rights, the practice of Lithuanian courts and international documents are referred to. The thesis is aimed at, for the first time in Lithuania, revealing the meaning of dignity in jurisprudence by relating it with the system of human rights and by formulating the concept of the right to dignity. The following aspects of dignity were distinguished: dignity of a human being is value of a human being as a biological species, the protection of which means recognition of the exclusiveness of physical and moral integrity of a human being in nature and the basis of legal subjectivity of each human being; dignity of an individual is the individual social value of a natural person, the beginning of which is the conception, that a human is not only a biological, but also a social being, however, not fully culturally self-sufficient, therefore he develops as a personality, grasps the duty and responsibility to the society and develops individual values only in socializing and cooperation with other members of the society. The theoretic meaning of the study manifests in formation of a unified concept of the right to dignity. The provided conclusions and proposals can be used for formation of the legislation and law application principles and for development of Lithuanian legal doctrine.

ISBN:
9789955191056
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19625
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 45
Export: