Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
341 lap
Notes:
Disertacija rengta 2004-208 m. Lietuvos istorijos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Klaipėdos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Preparation of the catholic clergy in the Seinai (Augustavas) diocese (in the 19th c.-beginning of 20th Klaipėda-Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 29 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama diecezinių kunigų mokymo proceso organizavimas Seinų kunigų seminarijoje apimant abi edukacijos pakopas: mokslą vyskupijos kunigų seminarijoje ir aukštąsias teologijos studijas su mokslo laipsnių įgijimu. Tiriant aukštąsias teologijos studijas didesnis dėmesys kreipiamas į studijas Vakarų Europos katalikiškose aukštosiose mokyklose, kuriose XIX a. antroje pusėje buvo studijuojama slapta. Pagrindinis darbo tikslas – atskleisti katalikų dvasininkų mokymo proceso XIX a. – XX a. pradžioje funkcionavimą, Rusijos imperijos civilinės valdžios vykdytą politiką kunigų edukacijos atžvilgiu, legalias bei nelegalias pastangas išvykti studijuoti į Vakarų Europos katalikų universitetus, seminarijos aplinkos įtaką kunigų visuomeniškai aktyvios pozicijos formavimuisi. Disertacijoje siekiama išryškinti Seinų kunigų seminarijos svarbą ugdant naują kunigų kartą, kuri įsitraukė į moderniosios lietuvių tautos formavimo procesą. Remiantis klierikų socialinės ir geografinės kilmės duomenų analize pagrindžiamas teiginys, kad didžioji dauguma Seinų kunigų seminarijos auklėtinių pagal savo kilmę buvo etniniai lietuviai. Visuomeninė veikla seminarijoje įsisąmoninta kaip pasirengimas platesniam darbui nei vien dvasinių patarnavimų teikimas visuomenėje po seminarijos baigimo. Rusijos imperijoje aukštąsias teologines studijas reguliavo valstybė. Šiame darbe stengiamasi pagrįsti mintį, kad kunigų slaptosios teologijos aukštosios studijos Vakarų Europoje, viena, buvo iššūkis civilinės valdžios sudarytai studijų sistemai Rusijos imperijoje, kita, kunigų siekis patenkinti natūralius intelektualinius poreikius arba, kitaip tariant, aukštojo mokslo diplomu užbaigti pilną kunigų ugdymo procesą.

ENThe thesis examines the process of training of diecesion priests in the seminary of Seinai by covering both stages of education: studies at the seminary and the higher theological education with acquiring a scientific degree. When analyzing the higher education a greater attention is dedicated to studies at Western Europe’s catholic universities, in which, in the second half of the 19th century the studies were secret. The main aim of the study is to reveal the functioning of the process of training of catholic priests in the 19th – beginning of the 20th century, the policies regarding priests education, implemented by the authorities of the Russian Empire, the legal and illegal attempts to go to study in Western Europe’s universities, the influence of the seminary’s environment to the formation of the priests’ socially active position. The thesis aims at highlighting the importance of Seinai seminary in developing the new generation of priests, which involved into the process of formation of the modern Lithuanian nation. The analysis of the data on the ordinands’ social and geographic origins proves that most students at Seinai seminary were ethnic Lithuanians. The social activities at the seminary were realized as the preparation for activities, broader than just provision of spiritual service to the public. In the Russian Empire the higher theological studies were regulated by the state. The study makes attempts to substantiate the idea that on one hand, the secret studies of theology in the Western Europe were a challenge to the system of studies, formed by the civil authorities in the Russian Empire, and on the other hand, the priests strived for satisfaction of the natural intellectual needs or, in other words, finalizing the full process of education by a higher education diploma.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19620
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 10
Export: