О нарративной структуре литовских заговоров

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О нарративной структуре литовских заговоров
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ryšiai tarp žodžio ir veiksmo lietuvių ligų užkalbėjimuose. Veiksmas užkalbėjimuose vyksta dviem lygiais: pragmatiniu (užkalbėtojo veiksmai - rankų judesiai, vaikščiojimas, daiktų naudojimas ir t. t.) ir verbaliniu (veiksmo atspindėjimas užkalbėjimo tekste). Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas verbaliniam veiksmo aspektui, kuris gali egzistuoti atskirai nuo pragmatinės aplinkos, nes užkalbėtojas gana dažnai naudoja tik tekstą ir neatlieka jokių tekstą atitinkančių veiksmų. Aiškinamasi, kokie naratyvinės struktūros bruožai būdingi lietuviškiems ligos užkalbėjimams. Tyrimas buvo atliktas 1992-2002 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute rengiant lietuviškų užkalbėjimų kompiuterinį banką, kuriame yra apie 1400 užkalbėjimų tekstų, 1200 iš jų - ligų užkalbėjimai. Dauguma jų - tai naratyviniai tekstai, kuriuose vyrauja veiksmas, ir tik mažoji užkalbėjimų dalis naratyviniu aspektu lieka periferijoje. Straipsnyje siekiama nustatyti jų naratyvinę struktūrą, kuri iš dalies sutampa su kitų naratyvinių žanrų (pasakų, sakmių) struktūra, tačiau turi ir ypatingų bruožų. Bandoma išsiaiškinti bendrąsias, fundamentines naratyvines tendencijas lietuvių užkalbėjimuose. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad lietuvių ligų užkalbėjimai, kurių ne tiek jau daug (palyginti su latvių užkalbėjimais, kurių užrašyta apie 55000), naratyvinės sintaksės aspektu turi gana ribotą naratyvinį arsenalą. Tačiau šį ribotumą kompensuoja didelė semantinė įvairovė (užkalbėjimų motyvai) ir plačiai naudojamos stilistinės, poetinės ir retorinės priemonės.Reikšminiai žodžiai: Užkalbėjimas; Struktūra; Genezė; Magija; Incantation; Structure; Genesis; Magic.

ENThe article examines the relations between words and actions of Lithuanian illness incantations. The action is performed on two levels: the pragmatic level (actions of the incantatory – his hand motions, movements, use of objects, etc.) and the verbal level (reflection of the actions in the text of the incantation). The article dedicates the main attention to the verbal aspect of action, which may exist separately from the pragmatic environment, since the incantatory quite frequently uses only text and does not perform any actions, corresponding to the text. The traits of the narrative structure, characteristic of Lithuanian illness incantations are discussed. The study was performed in 1992-2002, when the computer bank of Lithuanian incantations, containing more than 1400 texts of incantations, including 1200 illness incantations, was being prepared in the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. Most of the incantations are narrative texts, in which action prevails and only an insignificant part of incantations remains in periphery in terms of the narrative aspect. The article aims at identification of the narrative structure of incantations, which in part coincides with the structure of other narrative genres (tales and sagas), however also has certain peculiar traits. The article makes attempts at identification of the common and fundamental trends of Lithuanian incantations. Upon performing a study, it was established that Lithuanian illness incantations, the number of which is not quite large (compared with the number of illness incantations in Latvia, which approaches 55000), in the aspect of narrative syntax have a quite limited narrative arsenal, however the said limitation is compensated by a great semantic diversity (motives of incantations) and the widely used stylistic, poetic and rhetoric tools.

ISBN:
585759331X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1959
Updated:
2013-04-28 15:34:54
Metrics:
Views: 28
Export: