Восток и Запад в компаративистском искусствоведении Юргиса Балтрушайтиса

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Восток и Запад в компаративистском искусствоведении Юргиса Балтрушайтиса
Alternative Title:
  • East and West in Comparative Methodology of Jurgis Baltrušaitis
  • Jurgis Baltrushaitis' comparative history of art
  • Jurgio Baltrušaičio komparatyvistinė menotyra
In the Book:
Регионализм как культурная альтернатива глобализации / редакционная коллегия: Вацловас Багдонавичюс ... [et al.]. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2005. P. 61-65
Keywords:
LT
Viduramžiai.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama Jurgio Baltrušaičio komparatyvistinė metodologija, kuri metacivilizacinės kultūros sklaidos sąlygomis, augant dėmesiui Rytų ir Vakarų kultūros bei meno tradicijų sąveikos problemoms, tampa itin aktuali. Straipsnyje išryškinamos Baltrušaičio medievistinėse studijose išplėtotos įvairios komparatyvistinės tyrinėjimo strategijos: lyginamoji morfologija, meno formų difuzija, senovės civilizacinių pasaulių kūrybos principų atgimimo tyrimas (atvaizdinės atminties galios atskleidimas) vertikalių ir horizontalių meno formų raidos vektorių sąsajų ieškojimas. Taip pat siekiama atskleisti Baltrušaičio antropologinės komparatyvistikos atvertas perspektyvas: galimybę tyrinėti anachroninę pasaulinio meno formų raidą, kurią veikia antropologiniai veiksniai, dinamiški kultūros procesai ir tarpcivilizacinės įtakos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komparatyvistika; Viduramžiai; Rytai ir Vakarai; Baltrušaitis; Comparative studies; Middle Ages; East and west.

ENThis article discusses comparative methodology of Jurgis Baltrušaitis, which becomes particularly relevant under the conditions of thriving meta-civilization culture, increased attention to the problems of interaction between Eastern and Western culture and art traditions. The article distinguishes different comparative research strategies developed in Baltrušaitis’ Medieval (medievistinės) studies: comparative morphology, diffusion of art forms, research into revival of creative principles of the ancient civilizations (revelation of the power of visual memory), search for connections between evolution vectors of vertical and horizontal art forms. Also, the author aims to reveal perspectives engendered by Baltrušaitis’ anthropological comparative studies: possibility of researching anachronic evolution of global art forms, which is influenced by anthropological factors, dynamic cultural processes, and inter-civilization exchanges.

ISBN:
9854177203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1948
Updated:
2020-08-23 15:48:50
Metrics:
Views: 24
Export: