Vilniaus Jėzuitų noviciato 1740-1773 m. laikotarpio reikšmė LDK jėzuitų istorijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Jėzuitų noviciato 1740-1773 m. laikotarpio reikšmė LDK jėzuitų istorijai
Alternative Title:
Role of Vilnius Jesuit noviciate during the period of 1740-1773 for the Jesuit history of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Noviciatas; Vilnius; Noviciat.
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Noviciatas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas vienas neilgas Lietuvos jėzuitų provincijos Vilniaus noviciato istorijos laikotarpis – 1740-1773 m. Tuo laikotarpiu čia tarp įstojusiųjų į noviciatą buvo apie 35% lietuvių, daugiausiai – septyniolikmečių. Bet buvo ir vyresnių; pastarieji daugiausia broliai amatininkai. Įstojusieji į Vilniaus jėzuitų noviciatą asmenys savo įvairiopa veikla labai daug prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos. Kunigai dirbo sielovados darbą ir rodė pavyzdį būsimiems vienuoliams. Iš įstojusiųjų į Vilniaus noviciatą 1740-1773 m. asmenų išaugo net 11 vyskupų, 3 Ordino generolai. Straipsnyje detaliai nagrinėjamas 1773 m. inventorius, kuris atskleidžia, kokį didžiulį dvasinės ir moralinės kultūros paveldą sukūrė broliai jėzuitai savo Šv. Ignoto bažnyčioje, vienuolyno ansamblyje ir jo dirbtuvėse, pavyzdingai tvarkomuose dvaruose palivarkuose. [Iš leidinio]

ENThe article discusses one brief historical period of the Lithuanian Jesuit province, Vilnius novitiate – 1740-1773. In that period, the number of Lithuanians among the persons enrolling the novitiate was about 35%, the majority of them were 17 years old. But there were also older novices; most of them were brothers craftsmen. Persons who enrolled to the Vilnius Jesuit novitiate contributed a lot by their versatile activity to the development of the Lithuanian science. Priests were engaged in pastoral work and demonstrated an example for future monks. As many as 11 bishops and 3 generals of the Order were educated from among the persons who entered the Vilnius Jesuit novitiate in 1740-1773. The article contains a detailed analysis of the inventory of 1773 demonstrating the immense heritage of spiritual and moral culture created by brothers Jesuits in their church of St Ignatius, in the monastery ensemble and its workshop, and in the model estates.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Tobulumo kelyje: XVII–XVIII amžiaus Lietuvos jėzuitų provincijos naujokų charakteristika / Brigita Zorkienė. Lietuvos istorijos studijos 2019, t. 44, p. 47-61.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1921
Updated:
2018-12-17 11:35:27
Metrics:
Views: 89    Downloads: 13
Export: