Interkulturelles Lernen im Deutschunterricht durch die Untersuchung des Deutschlanbildes in der litauischen Presse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Interkulturelles Lernen im Deutschunterricht durch die Untersuchung des Deutschlanbildes in der litauischen Presse
Alternative Title:
Intercultural education in the lectures of German language through analysis of images of Germany found in the Lithuanian press
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 491-496
Notes:
Reikšminiai žodžiai.
Summary / Abstract:

LTMasinių informacijos priemonių informacija leidžia formuoti skirtingų kultūrų paveikslus, ypač kai trūksta realios patirties toje kultūroje. Kokius Vokietijos atvaizdus galime aptikti Lietuvos spaudoje? Remiantis dienraščio "Lietuvos rytas" analize, galime pastebėti keletą neigiamų istorinių Vokietijos paveikslų. Šiandieninės Volietijos vaizdavimas daugiausia atspindi pastaruosius įvykius Vokietijoje, Lietuvos ir Vokietijos ryšius bei lietuvių kontaktus su vokiečiais. Dominuojančios temos apie vokiečius yra sportas, kultūra, ekonomika ir nusikaltimai, atlikti lietuvių prieš vokiečius tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje. Pasikartojanti informacija apie Vokietiją kaip elitinės kultūrs šalį arba apie vokiečius kaip puikius futbolo žaidėjus ar gerus policininkus formuoja pozityvų, bet viepusišką šalies vaizdinį. Su Vokietija susijusių vaizdinių analizę sudaro 3 etapai. Pirmiausia vyksta individualus darbas, kai renkama preliminari informacija iš straipsnių apie Vokietiją, parašytų tam tikru periodu, siekiant išskirti dominuojančias temas. Kitame etape darbas vyksta grupėse, kai tema yra analizuojama išskiriant svarbiausius straipsnyje atsispindinčius vaizdinius ir stereotipus. Galutinio etapo metu yra daromas trumpas žodinis pranešimas ir medžiagos aptarimas. Diskusijos metu siekiama atsakyti, kiek Lietuvos spaudoje atrastas vaizdinys atspindi realų Vokietijos paveikslą, ir kodėl būtent šis vaizdinys tapo populiarus. Taip galima kurti įvairiapusiškesnį Vokietijos paveikslą bei geriau suvokti priežastis, lemiančias lietuvių stereotipų apie Vokietiją kūrimąsi. Tokie užsiėmimai galėtų būti naudingi siekiant skatinti tarpkultūrinę kompetenciją.

ENThe information, provided by the mass media, allows for shaping an image of a different culture, especially when there is a lack of experience in the culture. Which images of Germany can be seen in Lithuanian press? Referring to the analysis of the daily newspaper "Lietuvos Rytas", one can notice several negative historical images of Germany. Depiction of today’s Germany mostly reflects the latest events in Germany, the relations between Germany and Lithuania and Lithuanian people’s contacts with Germans. The dominating topics, related with Germans, are sports, culture, economy and crimes against Germans both in Lithuania and in Germany. The repeated information on Germany, as a country of elite culture or on Germans as splendid football players or good policemen, shapes a positive, but one-sided image of the country. The analysis of images, related to Germany, covers three phases. First, the individual work is performed, where the preliminary information is gathered from the articles on Germany related topics, written during a certain period, in order to distinguish the dominating topics. During the following phase the work is performed in groups, where the topic is analyzed by distinguishing the most important images and stereotypes, reflected in the article. During the concluding phase a short speech and discussion of the materials is performed. The discussion is aimed at providing the answer to the question of the extent the image, found in Lithuanian press reflects the real picture of Germany and why the image has become popular, which provides the possibility to create a more diverse image of Germany and get a better understanding of the reasons, determining the emergence of Lithuanian stereotypes of Germany. Such sessions could be of use for the purpose of encouragement of intercultural competence.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1905
Updated:
2013-04-28 15:34:17
Metrics:
Views: 23
Export: