Eilėraščio analizė: semantinis-struktūrinis aspektas : mokomoji knyga Lituanistikos fakulteto lietuvių filologijos studentams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eilėraščio analizė: semantinis-struktūrinis aspektas: mokomoji knyga Lituanistikos fakulteto lietuvių filologijos studentams
Alternative Title:
Poetry analysis: semantic-structural aspect
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
Pages:
83 p
Keywords:
LT
Analizė; Figūra; Subjektas.
Summary / Abstract:

LTŠi mokomoji knyga yra parengta Lituanistikos fakulteto lietuvių filologijos studentams. Joje siekiama studentus supažindinti su poezijos kūrinių analizės pagrindais. Teksto semantinę-struktūrinę analizę ištobulino struktūralizmas ir semiotika, teikdami keletą itin svarbių išeities pozicijų. Svarbiausia iš jų – tekstas suvokiamas kaip struktūra, kurio visi lygmenys ir elementai yra susiję, o prasmė atsiranda iš visumos. Svarbus teksto visumos jausmas, jo struktūros, vidinių ryšių atpažinimas, mokėjimas atrasti reikšmės vienetus. Analizuojant būtina suvokti teksto elementų funkcijas ir jų tarpusavio ryšius. Reikia išmokti atsekti prasmės kūrimo „mechanizmą“, atpažinti struktūrines dominantes ir jas interpretuoti. Giluminių teksto struktūrų suradimas yra vienas iš svarbiausių ir įdomiausių analizės momentų. Jos būna įvairios – mitologinės, archetipinės, simbolinės. Tokio pobūdžio analizė disciplinuoja teksto skaitymą. Mokomosios knygos autorei itin artima „atidaus skaitymo“ idėja. Tokiuose darbuose nuosekliai analizuojamas eilėraštis, ieškant struktūrinių dominančių, didelį dėmesį skiriant poetinei kalbai. Analizei parinkti tekstai yra moderniosios lyrikos pavyzdžiai. Monografiškai analizuojami tekstai ar jų grupės. Analizės iš esmės yra imanentinės, beveik be nuorodų į autoriaus biografiją, socialinę ar kultūrinę aplinką. Nesvarstoma teksto ir kontekstų problema, bet norima priminti, kad dalis kūrinio prasmės visados slypi kontekste – nacionaliniame, kultūriniame, socialiniame, kuris kinta, keičiasi, neretai atverdamas naujus, netikėtus kūrinio prasmės klodus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Analizė; Subjektas; Figūra.

ENThis instruction book is prepared for students of Lithuanian language philological faculty. The book introduces students to basic principles of poetry analysis. Semantic-structural analysis of a text was perfected by structuralism and semiotics – the disciplines, which provided a number of critically important starting positions. The most important one among them states that text is understood as a structure, whose levels and elements are connected, while meaning emerges from their overall wholeness. It is important to feel the sense of text’s totality, its structure, to recognize its internal links, to know how to find meaningful units. In analyzing a poem, it is important to understand functions of text elements and their mutual connections. It is necessary to learn to identify a “mechanism” of producing a meaning, to recognize structural components and interpret them. Identification of deep-seated text structures is one of the most important and interesting moments of analysis. Such structures can be of varied types – mythological, archetypical, and symbolic. Analysis of such type imposes a discipline on text reading. The author of the instruction book finds the idea of “attentive reading” dear to her heart. Such works thoroughly analyze poems by looking for structural elements, devoting a lot of attention to poetic language. Texts selected for analysis are examples of the modern lyric poetry. The study analyzes texts or their groupings. Performed analysis is immanent, with almost no references to a biography of an author, his/her social or cultural environment. The author does not tackle the issue of text and context, but aims to remind that a part of a piece’s meaning always resides in a context – national, cultural, social; context, which changes, often revealing new, unexpected strata of writing’s meaning.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/190
Updated:
2020-03-05 17:26:44
Metrics:
Views: 98
Export: