Teisminė valdžia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
In the Journal:
Justitia. 2005, Nr. 4, p. 2-10
Keywords:
EN
.
Summary / Abstract:

LTTeismas yra viena iš valdžių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau - Konstitucija). Teisminė valdžia, palyginti su kitomis Konstitucijoje numatytomis valdžiomis, pasižymi tam tikra specifika, ypatumais. Teisminė valdžia vienintelė formuojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu, jai pavestą funkciją įgyvendina nagrinėdama bylas, visus klausimus sprendžia taikydama specialias procesines formas. Ši valdžia priklauso ne vienai institucijai, bet visiems teismams - tikrajai teisminei valdžiai. Teisminė valdžia nėra aktyvi valdžia, dėl jos arbitražinio pobūdžio jai netinka kelti bylą, pradėti procesą. Tačiau tokie jos ypatumai nereiškia, kad ji antraeilė, mažiau svarbi nei kitos valdžios. Kalbant apie teismų vietą valdžių sistemoje reikia turėti omenyje ir tai, kad teismas gauna valdžios galias tiesiogiai iš tautos, o ne iš kitų valstybės valdžių, todėl jis ir įgyvendina savo valdžią savarankiškai, o ne kaip kitų valdžių įsteigta institucija, ir tai reiškia, kad teismas, vykdydamas savo funkcijas, nėra pavaldus nei vykdomajai, nei įstatymų leidžiamajai valdžiai. Teisingumo vykdymas - išimtinė teismo funkcija, lemianti šios valdžios vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje, jos ir kitų valdžių santykį. Teisminė valdžia, kad galėtų vykdyti teisingumą, turi būti nepriklausoma. Teisėjo ir teismų nepriklausomumas - esminė teisingumo vykdymo garantija. [...] Taigi straipsnyje, nagrinėjant, kaip teisminė valdžia yra interpretuojama Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, daugiausia dėmesio skiriama teisėjo ir teismų nepriklausomumo analizei. [Iš leidinio]

ENThe Court is one of authorities set by the Constitution of the Republic of Lithuania (the Constitution). Legal authority, compared to the other authorities set by the Constitution, has certain specifics and features. Legal authority is the only one form on professional, not political, basis; it performed delegated functions by labouring cases; all questions are solved by the application of special professional forms. This authority does not belong to one institution, but to all courts, i.e. real court authority. Court authority is not the active one; due to its arbitrage nature, it does not proceed cases. But such characteristics do not mean it being secondary, less important, authority. Talking about the place of courts in a system of authorities, it should be taken into consideration that courts obtains powers of authority directly from the People, not from other authorities, therefore it implements in powers independently, not as the institution established by other authorities, what means courts are not subordinate neither to the executive nor the legislative authority in performing their function. Judicating is the exceptional function of the Court that conditions its placed in a system of state authority institutions and its relationship with other authorities. In order to perform functions of the judicator the Court authority must be independent. The independence of judges and courts is essential condition for implementing justice. […] Thus, the author of the article, analysing the assumption of the Court authority in the jurisprudence of the Constitutional Court, focuses of the independence of judges and courts.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18945
Updated:
2013-04-28 19:00:35
Metrics:
Views: 18
Export: