Neverbalinės elgsenos ir kinegramų santykis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neverbalinės elgsenos ir kinegramų santykis
In the Journal:
Filologija. 2007, Nr. 12, p. 5-15
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Komunikacija / Communication; Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama neverbalinės elgsenos ir kalbos sąveika bei tos sąveikos leksinė raiška. Neverbalinės elgsenos tikrovę kalboje perteikiančios leksinės raiškos priemonės straipsnyje vadinamos kinegramomis. Aptariami klausimai iliustruojami iš J. Kunčino „Blanchisserie, arba Žvėrynas – Užupis“ (1997) ir E. M. Remarko „Vakarų fronte nieko naujo“ (1989) kūrinių surinktomis kinegramomis, minėtieji romanai lyginami su jų vertimais į vokiečių ir lietuvių kalbas. Atsižvelgiant į neverbalinės elgsenos elementų ypatumus siūloma praplėsti tradicinę kinezikos sampratą, į j ą įtraukiant mimiką, garsus, žvilgsnį, judesius, gestus, prisilietimus, orientavimąsi erdvėje, vidinius pojūčius. Kinegramos analizė atskleidžia ne tik kūno kalbos verbalizacijos įvairovę, bet ir tai, kad raiškos būdai ir formos dažnai priklauso nuo neverbalinės elgsenos ypatumų. Sudėtingi ir kompleksiški gestai susiję su formaliąja kinegramos raiška (gestai dažniausiai reiškiami frazeologizmais), gesto daugiareikšmiškumas neatsiejamas nuo kinegramos semantinės struktūros (jei gestas daugiareikšmis, kinegramą taip pat koduoja dvi simbolines reikšmes). Kinegramos yra išsamus neverbalinės elgsenos ypatumų analizės šaltinis. Tai atskleidžia kinegramų klasifikacijos pagal neverbalinės elgsenos kanalus. Kinegramos koduoja simbolines reikšmes, kurias tam tikra kalbinė ir kultūrinė bendruomenė sieja su fiziniu veiksmu, gestu, mimika. Gretinant įvairių grožinių kūrinių vertimus išaiškėja, kad vienos kalbos kinegramai ne taip dažnai pavyksta rasti formaliuoju ir semantiniu požiūriu ekvivalentišką kinegramą.Reikšminiai žodžiai: Frazeologija; Kinegrama, frazeologija; Kinegramos; Leksema; Literatūrinio kūrinio analizė; Neverbalinė elgsena ir jos raiška; Neverbalinė komunikacija; Semantika; Stabilieji žodžių junginiai; Žodžių junginys; Collocation; Constant word combinations; Frazeology; Kinegram; Lexeme; Literary analysis; Lithuanian; Non-verbal communication and its expression; Nonverbal communication; Phraseology; Semantics; Words of motion.

ENThe article analyses the interaction between non-verbal behaviour and speech and the lexical expression thereof. In this article, the means of lexical expression conveying non-verbal behaviour reality are called kinegrams. The discussed issues are illustrated with the kinegrams gathered from Jurgis Kunčinas’ “Blanchisserie, arba Žvėrynas – Užupis” (1997) and “All Quiet on the Western Front” by Erich Maria Remarque (1989). The mentioned novels are compared with translations thereof into German and Lithuanian. Bearing in mind the peculiarities of elements of non-verbal behaviour, the author offers to enhance the traditional concept of kinesics by complementing it with mimics, sounds, sights, movement, gestures, touches, orientation in space and internal feelings. The analysis of the kinegram not only reveals the variety of verbalisation, but also the fact that means and forms of expression usually depend on peculiarities of non-verbal behaviour. Sophisticated and complex gestures related to the formal expression of kinegram (gestures are usually expressed with phraseological units) and the multiple meanings of gestures are an integral part of the semantic structure of kinegram (if a gesture has a multiple meaning, the kingeram also encodes two symbolic meanings). Kinegrams are an extensive source for analysis of peculiarities of non-verbal behaviour. It is revealed through kinegrams’ classification according to channels of non-verbal behaviour. Kinegrams encode symbolic meanings, which relate to certain linguistic and cultural community with a physical action, gesture and mimics. When comparing translations of various fiction books, it becomes clear that it is not so easy to find a semantically equivalent kinegram of one language in another language.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18692
Updated:
2018-12-17 12:06:14
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: