Suaugusiųjų mokytojo išskirtinumas ir vaidmuo aukštesniųjų liaudies mokyklų veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokytojo išskirtinumas ir vaidmuo aukštesniųjų liaudies mokyklų veikloje
Alternative Title:
Oneness and the role of adult teacher in folk high schools activities
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2007, Nr. 13, p. 114-125
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Neformalus suaugusiųjų švietimas; Aukštesnioji liaudies moky-; Kla; Aukštesniųjų liaudies mokyklų mokytojai; Non-formal adult education; Folk high school; Teachers of folk high schools.
Keywords:
LT
Kla; Liaudies kultūra / Folk culture; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTJau daugiau kaip šimtą metų aukštesnioji liaudies mokykla - neformali suaugusių švietimo institucija - sėkmingai funkcionuoja visame pasaulyje. Aukštesniosios liaudies mokyklos, įkurtos Skandinavijos šalių filosofinių bei politinių tradicijų pagrindu, yra pagrįstos demokratinėmis vertybėmis ir atviros visiems žmonėms, nepaisant jų socialinio statuso, amžiaus ir išsilavinimo. Lietuvoje aukštesnioji liaudies mokykla, įkurta prieš aštuonerius metus, funkcionuoja netolygiai. Lietuvai įsijungus į Europos Sąjungą, labai svarbu naudoti aukštesniąsias liaudies mokyklas kaip neformalias švietimo institucijas, siekiant turėti įtaką suaugusiųjų švietimui ir pilietiškumo ugdymui. Aukštesniosios liaudies mokyklos suteikia išskirtinę mokymosi aplinką. Čia pastebimi ypatingi santykiai tarp besimokančiųjų ir mokytojų. Tai ir yra pagrindiniai aukštesniųjų liaudies mokyklų egzistavimo faktoriai. Mokytojų specifika, poreikiai, motyvacijos atskleidimas padėtų geriau suvokti jų esmę. Tai patobulintų Lietuvoje turimą aukštesniosios liaudies mokyklos modelį ir padėtų plėtoti suaugusiųjų švietimo perspektyvas. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra atskleisti aukštesniųjų liaudies mokyklos mokytojų vaidmenį, jų požiūrį į aukštesniųjų liaudies mokyklų sėkmingą veiklą ateityje, į besimokančiųjų skaičiaus didėjimą, mokytojų motyvaciją dirbti aukštesniosiose liaudies mokyklose, besimokančiųjų požiūrį į aukštesniųjų liaudies mokyklos mokytojus bei mokytojų ir besimokančiųjų požiūrį į svarbiausius skirtumus tarp aukštesniųjų liaudies mokyklų ir kitų suaugusiųjų švietimo institucijų. [Iš leidinio]

ENIt has been more than one hundred years when folk high school (informal adult education institution) successfully functions all over the world. Folk high schools, founded on a basis of political traditions of Scandinavian countries, are based on democratic values and open to all people notwithstanding to the social status, age, or education. Lithuanian folk high school, established eight years ago, does not function evenly. After joining the EU, folk high schools remain important informal education institutions that influence the education and the development of public spirit of adults. Folk high schools deliver exceptional learning environment. They might be characterized by very special relationship between students and teachers. These the most important factors for the existence of folk high schools. Disclosing the specifics, needs, and motivation of teachers will help to better understand the essence of such schools. It will improve the model of folk high school of Lithuania and be helpful in the development of adult education in future. The main objective of this article is to disclose the role of teachers in folk high schools; their attitude towards future success of such schools, the increased number of students, and motivation to work in folk high schools; the attitudes of students towards teachers; and the attitude of both, student and teachers, towards the main differences between folk high school and other adult education institutions.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Andragogika / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. 350 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18607
Updated:
2018-12-17 12:06:08
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: