Rusų išeivijos ir knygų mainų projekto literatūros platinimas Rytų Europoje 1950-1990 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusų išeivijos ir knygų mainų projekto literatūros platinimas Rytų Europoje 1950-1990 metais
Alternative Title:
Dissemination of the Russian emigrant literature and the literature of the book program in East Europe in 1950-1990
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 44, p. 145-181
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Migracija / Migration; Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Rusų kalba / Russian language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTRusų išeivijoje gyveno ir kūrė daugybė žymių literatūros, meno, mokslo, visuomenės veikėjų. Kai kurie jų gyveno ir vaisingai dirbo tarpukario laikotarpiu nepriklausomoje Lietuvoje. Rusų grožinės literatūros kūriniai, uždrausti arba sunaikinti Sovietų Sąjungoje, išliko rusų išeivijos bibliotekose, buvo leidžiami ir platinami užsienyje Šiuo darbu siekiama atskleisti, kas ir kokią literatūrą rusų kalba leido Vakarų Europoje ir JAV, kokiais keliais užsienyje išleistos knygos ir periodiniai leidiniai buvo siunčiami į Rytų Europą, ypač į Lietuvą, 1950-1990 m. Išvados: 1945-1993 m. knygas rusų kalba, leido kai kurios rusų išeivijos organizacijos, rusų išeivijos leidyklos, Amerikos išvadavimo komiteto parengto ir vykdyto Knygų mainų projekto asociacijos ir leidyklos, rusų kalbos ir literatūros specialistų įsteigtos leidyklos, kai kurių periodinių leidinių redakcijos. 2. Vienos užsienio leidyklos leido rusų literatūros klasikos kūrinius, kitos - XX a. pirmosios pusės ir naujausią rusų literatūrą, trečios - istorijos, politologijos, publicistikos darbus ir atsiminimus, ketvirtos - literatūrą, skirtą pogrindiniam, opoziciniam ir disidentiniam judėjimui, žmogaus ir piliečio teisėms ir jų varžymui. 3. Rusų išeivijos ir kitose užsienio leidyklose išleisti spaudiniai patekdavo į Lietuvą, Rusiją, kitas kaimynines šalis, buvo platinami jose įvairiais keliais ir būdais: oro balionais, pašto siuntomis ir per keliauninkus, nuo septintojo dešimtmečio pradžios - oficialaus ir diplomatinio pašto siuntomis, per turistus ir kurjerius, užsienio šalių korespondentus ir diplomatus.Reikšminiai žodžiai: Cenzūra; Išeivija; Knygų mainų programa; Knygų platinimas; Leidyba; Literatūra; Rusų išeivija; Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Vertimai; Book dissemination; Book program; Cenzorship; East Europa; Emigration; Literature; Publishing; Russian emigrant; Russian emigration; Translation.

ENA number of prominent literary, art, scientific and public figures lived and created in the Russian exile. Some of them lived and successfully worked in independent Lithuania in the inter-war period. Russian fiction, banned or destroyed in the Soviet Union, survived in the libraries of Russian exiles, were published and circulated abroad. This work is aimed at revealing who and what literature in Russian published in Western Europe and the USA, how books and periodical publications published abroad were sent to Eastern Europe, particularly Lithuania, over the period 1950–1990. Conclusions: from 1945 to 1993, books in Russian were published by certain organisations and publishing houses of Russian exiles, associations and publishing houses of the Book Exchange Project implemented by the American Committee for Liberation, publishing houses established by the specialists of the Russian language and literature, editorial offices of certain periodical publications. 2. Some foreign publishing houses published Russian classical works, some – literature of the first half of the 20th century and the newest Russian works, other – historical and political works and memoires, yet other – literature intended for the underground, opposition and dissident movement, human and civil rights and their restrictions. 3. Publications from the publishing houses of Russian exiles and other foreign publishing houses reached Lithuania, Russia, other neighbouring countries, was circulated there in various ways and modes: by air balloons, post packages and travellers; from the start of the 1960s – by packages of official and diplomatic post, by tourists and couriers, foreign journalists and diplomats.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18481
Updated:
2013-04-28 18:54:44
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: