Dėl ginklų paskirties nustatymo svarbos taikant jų apyvartos apribojimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl ginklų paskirties nustatymo svarbos taikant jų apyvartos apribojimus
Alternative Title:
Concerning the significance of establishment of arms purpose in the applicationof its circulation restrictions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 11 (101), p. 80-85
Keywords:
LT
Ginklai; Ginklų klasifikavimas; Ginklų kontrolė; Kriminalistika.
EN
Arms; Clasifikation of arms; Control of arms; Criminalistic.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir kitose šalyse, fizinių ir juridinių asmenų disponavimą ginklais reguliuoja valstybė. Pagrindinis norminis teisės aktas, nustatantis ginklų įsigijimo ir disponavimo jais tvarką, yra Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (toliau -- Ginklų kontrolės įstatymas). Autorių nuomone, šiame įstatyme išvardyti kriterijai, kuriais remiantis reguliuojama medžioklei, sportui bei savigynai skirtų ginklų apyvarta nepakankami. Dėl šios priežasties į apyvartą patenka labai pavojingi ginklai, sukeliantys rimtų visuomenės saugumo problemų. Mūsų šalyje konkrečių modelių ginklų apyvartos apribojimai nustatomi remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu sudarytos Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti (toliau -- Ekspertų komisija) nutarimais. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad ši komisija priskirdama ginklus konkrečiai kategorijai remiasi formalais kriterijais, neįvertina jų paskirties. Ekspertų komisija dėl savo veiklos specifikos negali ištirti ir įvertinti ginklų, kuriuos numatoma gaminti ar importuoti į Lietuvą, ir nepajėgi tinkamai sureguliuoti civilinės ginklų apyvartos. Siūloma steigti atskirą Vyriausybės įgaliotą instituciją, turinčią atitinkamą materialinę bazę, kurios uždavinys būtų ištirti kiekvieną ginklo modelį, kuris numatomas gaminti ar importuoti į Lietuvą, ir pateikti išvadą, ar konkretaus modelio ginklai atitinka medžioklei, sportui bei savigynai skirtų ginklų reikalavimus, ir nustatyti jų apyvartos apribojimus. [Iš leidinio]

ENAs in other countries in Lithuania the State regulates the disposition of arms by individual and juridical persons. The main normal act ascertaining the order of gaining and disposition of arms is the Law of arms and ammunition control of Lithuania Republic (further -- The Law of arms and ammunition control). In authors' opinion criterions enumerated in this act, by which the circulation of arms assigned for hunting, sport and self -- defence is regulated, are insufficient. For this reason very dangerous arms causing serious problems for national security get into the circulation. In our country restrictions of the circulation of specific arms models are determined according decisions of Experts' committee formed on the base of the decision of Government of Lithuania Republic (further -- Experts' committee) for models of objects, equipment for arms and the ascription of its specific category. In the article attention turned to the fact, that this committee ascribing arms to specific category bases on formal criterions and doesn't estimate its purpose. Experts' committee for the specific character of its activity can't investigate and estimate arms that are supposed to make or to import to Lithuania and doesn't able to regulate civil arms circulation in the proper way. It was made proposition to establish special institution authorized by Government and having respective material basis. Its task would be to examine every arm model that supposed to make or to import to Lithuania and to provide conclusion if specific model arms meet requirements for arms assigned for hunting, sport and self -- defence ant to determine the restrictions of its circulation. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18261
Updated:
2018-12-17 12:05:33
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: