The uneverness of life quality in Lithuania’s rural areas: economic and social dimensions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The uneverness of life quality in Lithuania’s rural areas: economic and social dimensions
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2007, Nr.1 (8), p. 264-271
Keywords:
LT
Kaimo vietovė; Gyvenimo kokybė; Ekonominis ir socialinis vystymas; Regioninė politika.
EN
Rural area; Life quality; Economic and social development; Regional policy.
Summary / Abstract:

LTFundamentalūs ir empiriniai gyvenimo kokybės tyrimai tampa vis labiau ir labiau svarbūs šiandieniniame pasaulyje. Gyvenimo kokybės koncepcija yra daugelio aspektų charakteristika, todėl jos matavimai yra sudėtingi. Straipsnyje analizuojamos gyvenimo kokybės ekonominės ir socialinės vertybės Lietuvos kaimo regionuose. Gyvenimo kokybės kaimo regionuose ekonominių ir socialinių dimensijų analizė parodė, kad egzistuoja dideli ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumai tiek Lietuvoje, tiek tarp savivaldybių. Tai leidžia daryti išvadą, kad reikia suformuoti specifines regionines, ekonomines ir socialines politikas pagal vietinius regionus, adaptuotas vietiniams poreikiams ir ištekliams. Taip pat kaimo regionų administravimo institucijos ir vietinės savivaldybės surenka per mažai statistinių duomenų, kurių reikia gyvenimo kokybės ekonominei, socialinei ir aplinkos dimensijai nustatyti. Autoriai siūlo dviejų etapų modelį gyvenimo kokybės ekonominių ir socialinių aspektų matavimui, t.y. indeksavimą ir daugiakriterinę analizę. Šie kriterijai leido padalinti Lietuvos kaimo regionus į penkias grupes pagal jų ekonominį ir socialinį išsivystymą. Daugiakriterinė analizė parodė, kad nepalankios verslo vystymo sąlygos, sudėtinga demografinė situacija ir didelis skaičius gyventojų, kurie gauna socialines išmokas yra svarbiausios priežastys, ribojančios tam tikrų kaimo regionų vystymąsi. Yra svarbu stebėti vietinės gyvenimo kokybės įtaką regionų vystymuisi. Tokia sistema leistų efektyviau veikti vietinėms valdymo institucijoms ir socialiniams partneriams, būtų galima stebėti vietinę situaciją, nustatyti kylančias problemas ir greičiau reaguoti į kintančią aplinką.

ENThe fundamental and empirical investigations into the life quality are becoming more and more topical in the present-day world. The concept of life quality is of a multi-aspect character that's why measurements become more complicated. The paper analyzes the economic and social values of life quality in Lithuanian rural areas. The authors suggest a two-stage model of measuring the economic and social aspects of life quality, i.e. indexation and a multi-factorial analysis. These indices made it possible to divide Lithuanian's rural areas into five groups as to their economic and social development. The multi-factorial analysis showed that unfavourable conditions for developing business, complicated demographic situation and a great number of residents who receive social payments are the most important reasons limiting the development of certain rural areas. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18149
Updated:
2018-12-17 12:05:16
Metrics:
Views: 3
Export: