Влияние ограничений хозяйственой деятельности на охраняемых территориях Литвы на результаты сельскохозяйственного производства

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Влияние ограничений хозяйственой деятельности на охраняемых территориях Литвы на результаты сельскохозяйственного производства
Alternative Title:
Influence of the economic activities restrictions on the results of farming in Lithuania’s preserved areas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2007, Nr.1 (8), p. 146-155
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
saugoma vietovė; ekonominė veikla; ūkininkas
EN
protected area; economic activity; farmer
Summary / Abstract:

LTSiekiant sustabdyti gamtos niokojimą ir išsaugoti unikalias gamtos ir kultūros vertybes, biologinę įvairovę, apginti kaimo ekologinį balansą, racionalų natūralių išteklių naudojimą ir atstatymą, visose šalyse turi būti sukurtos saugomos teritorijos, kur ekonominė žmogaus veikla turi būti dalinai arba visiškai uždrausta priklausomai nuo kategorijos. Griežčiausi ekonominės veiklos ribojimai (uždrausta bet kokia ekonominė veikla) yra taikomi prioritetinio apsaugos lygio teritorijoms: rezervatuose, draustiniuose ir paveldo objektuose. Ekonominės veiklos ribojimų kompensacijos mechanizmas dar nėra pilnai įgyvendintas, bet jis turi būti įgyvendintas kaip galima greičiau, nes ūkininkai, kurie negauna arba tik dalinai gauna tokias kompensacijas, gali ignoruoti aplinkosauginius ribojimus ir gamta toliau bus niokojama. Tyrimų tikslas - nustatyti priklausomybę ir optimalų suderinamumą tarp ūkinės veiklos ir jos ribojimų. Ūkinės veiklos ribojimai įtakoja šios veiklos pasirinkimą ir iš jos negautų pajamų dydį. Tik dėl draudimo naudoti mineralines trąšas ir chemines augalų apsaugos priemones, Žemaitijos nacionaliniame parke ūkių augalininkystės produkcijos kaina mažesnė 51 litu hektarui, o dėl draudimo arti žemę - 257 litais hektarui, palyginus su ūkiais už parko ribų. Šias negautas pajamas ūkininkai gali kompensuoti ekstensyviai ūkininkaudami pievose ir pelkėse, ir išpildę tam tikras sąlygas, gauti tiesiogines išmokas. Būtina sukurti negautų pajamų kompensacijos mechanizmą, pagrįstą ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu ir teisiniu požiūriu, nes jo nebuvimas neigiamai veikia funkcijas, kurias atlieka saugomos teritorijos.

ENWith the intention of stopping the processes of nature devastation and in order to preserve the unique valuables of nature and culture, biological variety, to safeguard ecological balance of countryside, the rational use of natural resources and restoration, the preserved territories, where economical activities are based on a partial or whole warning of human activities, depending on the category of a preserved territory were to form in all countries. The most strictly limits of economical activities (all economical activities are forbidden) are applied to the territories of the priority area of conservative protection: in sanctuaries, reservations and the objects of heritage. The mechanism of the compensation of the limits of economical activities is not fully implemented, but it has to be implemented as quickly as possible, because farmers, who do not get or only partially get such compensations, can ignore environmental protection limits and nature is further going to be devastated. Research object - restrictions of economical activity in protected areas and influence of those areas on economic subject's activity. Research methods - common methods of researches using special literature - methods of induction, deduction, data filling, statistic analysis, average, relative quantity, comparison, grouping, graphic presentation, questioning and other methods of researches. [From the publication]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Ekonomika ir aplinka : subalansuotos plėtros valdymas / Remigijus Čiegis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 551 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18143
Updated:
2018-12-17 12:05:14
Metrics:
Views: 7
Export: