Asociacijų laisvės principas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asociacijų laisvės principas
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 66 (2), p. 130-145
Keywords:
LT
asociacija; laisvės principas; tarptautiniai aktai.
EN
asociation; principle of freedom; international acts.
Summary / Abstract:

LTŠiame pranešime aptariama asociacijų laisvės principo samprata, reikšmė, įtvirtinimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose. Asociacijų laisvės principas yra fundamentalus teisės principas, pripažįstamas visiems asmenims be išimties. Būtent asociacijų laisvės principas sudaro prielaidą veiksmingai struktūrizuoti ir funkcionuoti visuomenei. Nepaneigiama šio principo reikšmė darbo teisėje, nes tik asociacijų laisvės principas suponuoja tinkamos socialinės partnerystės, kai darbuotojas tampa lygiaverčiu darbdavio partneriu, prielaidą. Nepaisant to, kyla nemažai sunkumų siekiant tinkamai įgyvendinti asociacijų laisvės principą tiek užsienio valstybėse, tiek Lietuvos Respublikoje. Netinkamas šio principo įgyvendinimas suponuotų socialinės partnerystės nebuvimo prielaidą. Todėl šiame darbe analizuojama daugiau darbuotojų, kaip asociacijų laisvės principo subjektų teisė, įgyvendinti šį principą, ir kaip ši teisė įgyvendinama praktiškai. Rašant darbą naudoti istorinis, lyginamasis, teleologinis metodai, jame analizuojami norminiai teisės aktai, darbo teisės teoretikų darbai, Asociacijų laisvės komiteto sprendimai, remiamasi Statistikos departamento pateiktais statistikos duomenimis. Nagrinėjant profesinių sąjungų padėtį Lietuvoje, remiamasi profesinių sąjungų interneto svetainėse pateikta medžiaga. [Iš leidinio]

ENThis report discusses the concept of the principle of association freedom, its meaning and entrenchment in international and national legislation. The principle of association freedom is a fundamental principle of law recognized by all individuals without exception. Namely, the principle of association freedom constitutes the prerequisite for effective structuring and functioning of the public. The importance of this principle in labor law is undeniable, as only the principle of association freedom implies a proper assumption of social partnership, when the employee becomes an equivalent partner to the employer. Nevertheless, there are many difficulties in proper implementation of the principle of association freedom both abroad and in the Republic of Lithuania. Improper implementation of this principle would presuppose the presumption of absence of social partnership. Therefore, this paper analyzes the rights of employees more to implement this principle, as entities of the principle of freedom of association, and how this right may be implemented in practice. During the writing of the paper, historic, comparative and teleological approaches were used; it analyzes regulatory legislation, works by labor law theorists, decisions by Committee of Association Freedom, appeals to statistics data provided by the Department of Statistics. During the examination of the situation of trade union in Lithuania, it is based on the material presented on the web sites of trade union.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Darbo teisė: teorija ir praktika. D. 1 / Viktoras Tiažkijus. Vilnius : Justitia, 2005. 496 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18126
Updated:
2018-12-17 12:17:37
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: