Vidaus rinkos apsaugos priemonių taikymas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus rinkos apsaugos priemonių taikymas Lietuvoje
Alternative Title:
Implementation of domestic market safeguard measures in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 73 (65), p. 96-105
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo politinių ir ekonominių reformų procesas, kurio viena iš sudedamųjų dalių buvo siekimas integruotis į PPO siekiant sudaryti sąlygas stabiliai ir patikimai užsienio prekybos politikai, įgyti užsienio prekybos partnerių ir investitorių pasitikėjimą. Tuo pačiu tai buvo pasiruošimas stojimui į ES. Derinant Lietuvos teisę rinkos apsaugos srityje su GATT nuostatomis ir ES teise, Lietuvoje buvo priimti trys įstatymai – Antidempingo įstatymas, Kompensacinių muitų įstatymas ir Protekcinių (apsaugos) muitų įstatymas. Straipsnyje nagrinėjami šiuose įstatymuose nustatytų rinkos apsaugos priemonių taikymo sąlygos, šių priemonių taikymo reikšmė šalies gamintojams. Nagrinėjami šių įstatymų taikymo atvejai iki stojimo į ES momento, po kurio pradėjo galioti atitinkami ES reglamentai. Vykdant Lietuvos įstatymų, nustatančių vidaus rinkos apsaugos teisines nuostatas, priežiūrą, antidempingo priemonės buvo taikytos keturiais atvejais, protekcinės – vieną kartą, kompensacinės priemonės taikytos nebuvo. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimai vykdant šių įstatymų priežiūrą, aptariamos konkrečios kiekvieno atvejo aplinkybės, priimti sprendimai. Taip pat nagrinėjami kai kurie teoriniai rinkos apsaugos priemonių taikymo klausimai. Apibendrinant galima teigti, kad Lietuva nuosekliai rengėsi stojimui į ES. Priimti teisės aktai rinkos apsaugos srityje buvo suderinti su ES teise. Šalies gamintojai aktyviai ir efektyviai naudojosi savo teisėmis ginant savo interesus nuo nesąžiningos konkurencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pasaulio prekybos organizacija (PPO); Rinka, vidaus; Apsauga; Teisinis reglamentavimas; Muitinės.

ENIntegration with the WTO in order to sought to create the conditions for stable and reliable foreign trade policies and earn the trust of foreign trade partners and investors. At the same time, it was a preparation for accession to the EU. In harmonising the Lithuanian law with GATT provisions and the EU law in the area of market protection, three laws were passed in Lithuania – the Anti-Dumping Law, the Law on Compensation Levies, and the Law on Protective Levies. The article analyses the conditions for the application of market protection measures specified in these laws and the significance of their application to national producers. The article examines the cases when these laws were applied prior to the EU accession, after which the appropriate EU regulations came into effect. In implementing the laws of Lithuania establishing the legal provisions of domestic market protection, anti-dumping measures were applied in four cases and protective measures – in one case, while compensation measures were never applied. The article examines the decisions of the Competition Council of the Republic of Lithuania in implementing these laws and discusses the circumstances of each case. Some theoretical issues of the application of market protection measures are also discussed. In summarising, it may be stated that Lithuania made consistent preparations for accession to the EU. The laws adopted in the area of market protection were harmonised with the EU law. National producers make an active and effective use of their rights in protecting their interests from unfair competition.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1781
Updated:
2018-12-17 11:35:03
Metrics:
Views: 35    Downloads: 3
Export: