Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė Lietuvos muitinėje Europos Bendrijos muitinių strategijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė Lietuvos muitinėje Europos Bendrijos muitinių strategijos kontekste
Alternative Title:
Customs valuation control of imported goods in the Lithuanian customs in the context of customs strategy of EU
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 73 (65), p. 48-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Muitinė vertė; Kontrolė; Efektyvumas; Analizė; Sankcijos; Pažeidimai; Customs value; Control; Effectiveness; Analyzes; Sanctions; Infringement.
Keywords:
LT
Analizė; Efektyvumas; Kontrolė; Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff; Pažeidimai; Sankcijos.
EN
Analyzes; Control; Effectiveness; Infringement; Sanctions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė muitinio įforminimo ir pomuitinio įforminimo etapuose, jų teisinis reglamentavimas, organizavimo ypatybės, pateikiama lyginamoji kontrolės formų analizė. Atlikus muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumo analizę nustatyta, kad papildomai apskaičiuotų mokesčių dėl prekių muitinės vertės papildomo tikrinimo apimtis nuo 2001 m. per trejus metus išaugo 2,5 karto, nuo 17,5 mln. iki 43,76 mln. litų. Tokį apskaičiuotų mokesčių apimties dėl prekių muitinės vertės papildomo tikrinimo apimties padidėjimą nulėmė importo masto didėjimas, sustiprinta muitinio vertinimo kontrolė ir muitinio įforminimo metu, ir po muitinio įforminimo. Siekiant įvertinti, kaip muitinės įgyvendina strateginį verslo sąlygų gerinimo uždavinį, muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumui įvertinti reikėtų nustatyti, apskaičiuoti ir analizuoti atitinkamus rodiklius. Tai galėtų būti verslininkams tenkančios muitinio įvertinimo tikrinimo darbo sąnaudos ir finansiniai ištekliai, tenkantys vienam importo atvejo patikrinimui, periodinės verslininkų apklausos ir ekspertinio įvertinimo rezultatai ir kt. Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė, jos organizavimas, muitinės teisės aktų pažeidimų kvalifikavimas, sankcijų taikymas, nuobaudų dydžiai priklauso kiekvienos ES valstybės narės jurisdikcijai, todėl autorius nagrinėja teisines ir organizacines prekių muitinio įvertinimo kontrolės priemones Europos Bendrijos muitinių plėtros strategijos kontekste. Šiuo tikslu autorius nagrinėja ES muitinės kodekso projekto 19 straipsnyje numatytas sankcijas ir administracines nuobaudas už muitinės teisės aktų pažeidimus.

ENThe article examines the control of evaluation of imported goods by customs during the phases of customs and post-customs registration, their legal regulation, peculiarities of organization and provides a comparative analysis of the forms of control. Upon performing the analysis of efficiency of control of customs evaluation, it was established that the volume of additional taxes due to the additional inspection of goods’ customs value grew by 2.5 times during the three years’ period since 2001, i. e. from LTL 17.5 million to LTL 43.76 million. Such an increase of the volume of calculated taxes due to the additional inspection of the customs value of goods resulted from the increase of the volume of import and the strengthened control of customs evaluation both during the customs registration and after that. In order to evaluate the ways the customs offices implement the strategic task of improvement of business conditions, corresponding indicators must be identified, calculated and analyzed during the evaluation of the control of customs evaluation. Those could be labour expenses for customs evaluation, incurred by businesses and the financial resources for one inspection of import case, periodical surveys of businesses, results of expert evaluation, etc.. The control of evaluation of imported goods by customs and its organization, qualification of violations of customs legal acts, imposition of sanctions and amounts of fines belong to the jurisdiction of each EU Member State therefore the author examines the legal and organizational goods customs evaluation control tools in the context of the strategy of development of customs in the European Community. In order to reach the said goal, the author examines the sanctions, foreseen in Article 19 of the Draft of the EU Customs Code and the administrative penalties for violations of the customs legal acts.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1770
Updated:
2018-12-20 23:05:03
Metrics:
Views: 45    Downloads: 8
Export: