Prasmės transformacija tautosakoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prasmės transformacija tautosakoje
Alternative Title:
Sinntrasformation in der Volkskunde
In the Journal:
Keywords:
LT
Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos kai kurių simbolių prasmės transformacijos bei jų kaita, keičiantis įvardytam personažui. Norima apžvelgti mergaitės-merginos-moters, bernelio-vaikino-vyro perėjimo vieno į kitą ritualus, išreikštus simboliais. Tautosakoje simbolinis buvimas mergele bei berneliu dažniausiai perpasakojamas, inspiravus ryškiausiems įvykiams ar gyvenimo patirtims, arba kaip perėjimo į kitą statusą išraiška. Tyrimo metu išryškėjo, kad simbolis turėjo vis kitą reikšmę. Medis eglė ar paukštis gegutė dalyvavo visoje socialinio statuso pasikeitimų skalėje, apibūdinančioje vis kitokią - besikeičiančią gyvenimo išraišką. Tautosakoje mergelės ar bernelio branda perteikiama simboliniais augalų (vaisių), gyvūnų bei daiktų pavadinimais bei palyginimais, nusakančiais atskirą objektą, savybę ar apeiginį veiksmą. Merginos tapimas moterimi, bernelio - vyru, jaunų dienų praradimas perduodamas daugybe ritualinių postūmių, ištisa apeiginių veiksmų seka: nuskinami, nulaužiami, išmindžiojami augalai, mergelė perkeliama laivu per upę, užsidėjusi rasotą vainiką ar ant rasoto žirgo, vainikas nuskandinamas ar nukrinta po žirgu, vilkas ar zuikis įšoka į darželį. Moters pastojimo požymiai išreikšti simboliais, metaforiniais ar mitologiniais vaizdais: obuolio dalijimusi ir suvalgymu. Mirties simbolika perduoda informaciją apie vėlių gyvenimą augaluose ar gyvūnuose. Tai kartojasi visais žmogaus gyvenimo etapais: eglės, liepos, sedulės, putino, dagilio, mėtos, lelijos, gegutės, obuolio įvaizdžiai derinami su merginos, moters, motinos netektimi, ąžuolo, uosio, beržo - su vaikino, sūnaus prarastimi.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Prasmė; Transformacija; Lithuanian folklore; Sense; Transformation.

ENThe article discusses the transformation of some symbol meanings and their shift when the named character changes. It intends to review the rituals expressed by symbols when the transformation of maiden-girl-woman, lad-guy-man occurs. In folklore, symbolic being of a maiden or a lad is often retold through the inspiration of the brightest events or life experiences, or as an expression of transformation into another status. The study revealed that the symbol had other different meaning. Fir tree or bird cuckoo were involved throughout the scale of changes in the social status which describes another - the changing - expression of life. In folklore, maturity of a maiden or a lad is conveyed through symbolic names of plants (fruit), animals and objects, and similes that determine an individual object, feature or ritual action. The becoming of girl a woman and the lad - man, the loss of young days is presented by many ritual impulses and the whole sequence of ritual actions: the plants are harvested, snapped off, churned up, the maiden is moved by the boat across the river wearing a dewy crown or on a dewy horse, the crown is sunk or falls under a horse, a wolf or rabbit jumps into the garden. Signs of woman’s impregnation are expressed by symbols, metaphorical or mythological images: apple-sharing and its eating. The death symbolism conveys information about the lives of ghost in plants or animals. This is repeated at all stages of human life: images of fir, linden, dogwood, viburnum, thistle, mint, lily, cuckoo, apple are combined with the loss of girl, woman, mother, and the oak, ash, birch – with the loss of boy or son.

ISSN:
2029-1515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17510
Updated:
2013-04-28 18:41:31
Metrics:
Views: 64
Export: