Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.)
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2008.
Pages:
332 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Valdovas — Lietuvos karaliaus ir didžiojo kunigaikščio insignijos, valdžios ženklai ir kiti atributai: Karūna, kepurė, šalmas; Kalavijas; Skeptras arba lazda; Valdovų antspaudai; Sostas; Apranga — Lietuvos valdovo inauguracijos ceremonialas — Aukščiausi valstybės pareigūnai pasauliečiai — Maršalai: Maršalo lazda ir jos įteikimo ceremonija; Maršalų vadovavimas ceremonialui — Kancleriai ir pakancleriai: Spaudų įteikimo ir grąžinimo ceremonijos. Antspaudų naudojimas; Kanclerių dalyvavimas ceremoniale — Iždininkai, jų raktai ir įteikimo ceremonija — Etmonai, jų insignijos ir valdžios ženklai: Buožė ir jos įteikimo problema; Buzdyganas; Bunčiukas; Regimentas — Vaivados: Vaivados skyrimas ir jo atributai; Iškilmingas įžengimas į vaivadiją; Vaivadų dalyvavimas ceremoniale — Pareigūnų insignijos laidotuvių ceremoniale — Katalikų bažnyčios vyskupai — Insignijos ir valdžios ženklai: Vyskupo žiedas; Pastoralas; Mitra; Kiti pareigybės simboliai; Rūbai; Vyskupo insignijų naudojimas kasdieniame gyvenime — Vyskupų ceremonialas: Konsekracija; Ingresas; Laidotuvės — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
LDK; Viešasis gyvenimas; Insignijos; Valdžios atributai; Ceremonialas; Inauguracija.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Public life; Insignia; Attributes of authority; Ceremonial procedure; Inauguration.
Reviews:
Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2008, nr. 9, p. 101-102
Summary / Abstract:

LTXIII amžiuje susikūrus Lietuvos valstybei, susidarė sąlygos formuotis Lietuvos valdovo valdžios simbolių sistemai, kuri turėjo išreikšti jo užimamą padėtį. Taip pat formavosi valdovo dvaro vidaus tvarka, o bendraujant su kaimyninėmis valstybėmis – tų valstybių pasiuntinių priėmimo tvarka, tai yra dvaro ir diplomatinis ceremonialas. Krikščioniškoji Vakarų Europa tuo metu išgyveno vėlyvuosius viduramžius. Viduramžiais buvo sukurta visam krikščioniškajam pasauliui būdinga insignijų ir simbolių sistema, skyrusi socialines grupes, bei tų insignijų įteikimo ceremonialas. 1251 metais Lietuvos valdovui Mindaugui priėmus krikštą, atsirado galimybė Vakarų Europoje naudotiems simboliams bei ceremonijoms plisti ir Lietuvoje. Buvo įkurta Lietuvos vyskupija, konsekruotas vyskupas, o 1253 metų liepos 6 dieną Mindaugas karūnuotas karaliumi. XIV amžiaus pabaigoje – XV amžiaus antrajame dešimtmetyje, galutinai įvedus krikščionybę, Lietuvoje ėmė plisti Vakarų Europos valdovų dvaruose įdiegtas ceremonialas, o bažnyčiose – Šventojo Sosto nustatyti simboliai ir tvarka. Formuojantis pareigybėms XV–XVI amžiuje, ėmė rastis pareigybių simboliai ir jų teikimo ceremonijos. Knygoje aptariama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės pareigūnų ir Katalikų Bažnyčios vyskupų insignijos, valdžios ženklai ir kiti atributai, simbolizavę jų užimamą padėtį to meto visuomenėje. Nagrinėjama jų kilmė, raida bei naudojimas viešajame gyvenime.

ENAfter the formation of the state of Lithuania in the 13th c., conditions for formation of the system of attributes of authority of the Lithuanian ruler, which would demonstrate his position, emerged. The internal procedure of the ruler’s court was also forming, and when communicating with neighbouring states, i.e. the procedure of acceptance of those states’ envoys, were court and diplomatic ceremonials. At those times, Christian Western Europe was going through the Late Middle Ages. In the Medieval period, a system of insignia and symbols characteristic of the whole Christian world, which distinguished social groups, and the ceremonial of awarding with insignia were created. In 1251, after the Lithuanian ruler Mindaugas accepted Christianity, a possibility for spreading symbols and ceremonies popular in Western Europe in Lithuania emerged. The Diocese of Lithuania was founded, the bishop was appointed, and on 6 July 1253, Mindaugas was crowned. At the end of the 14th–the beginning of the second decade of the 15th c., after the introduction of Christianity was fully accomplished, the ceremonial existing in royal courts of Western Europe started spreading in Lithuania, and the symbols and procedures established by the Holy See – in churches. With positions shaping in the 15th–16th c., symbols of positions and inauguration ceremonies were gaining popularity in Lithuania. The book discusses the insignia of the rulers of the Grand Duchy of Lithuania, highest rank state officials and bishops of the Catholic Church, authority and other attributes, which symbolised the position of a person in the then society. Their origin, development and public use are analysed.

ISBN:
9789955790266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17334
Updated:
2021-01-04 21:05:15
Metrics:
Views: 53
Export: