Laisva prieiga prie informacijos - iššūkis bibliotekininko etikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisva prieiga prie informacijos - iššūkis bibliotekininko etikai
In the Journal:
Kultūros aktualijos. 2005, nr. 4 (45), p. 15-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Bibliotekininko etika.; Library; Librianship ethic.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
EN
Librianship ethic..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos bibliotekininko darbo problemos, susijusios su didėjančiais informacijos srautais, su informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis žmonijos gyvenime bei įvairiais iššūkiais šiuolaikiniam bibliotekininkui. XX a. antrojoje pusėje ėmus sparčiai didėti informacijos srautui, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms užimant vis svarbesnę vietą žmonijos gyvenime, įvairios šalys viena po kilos ėmė kurti savus bibliotekininko etikos kodeksus. Vienu svarbiausių bibliotekininko etikos punktų laikomas teisės žinoti ir intelekto laisvės garantijos principas. Tačiau nuolatos didėjantis informacijos srautas tampa ir tikru išbandymu šiuolaikiniams bibliotekininkams. Reikia skirti daug dėmesio klientų privatumui ir konfidencialumui išsaugoti, informacijos tikslumui ir patikimumui garantuoti, autoriaus teisėms apsaugoti. Visuose bibliotekininkų etikos kodeksuose akcentuojama, kad bibliotekininkai kovoja su cenzūra, gina vartotojo teisę i informaciją ir saviraišką, saugo intelektinę nuosavybę, vienodai kokybiškai aptarnauja visus bibliotekos klientus nepaisant juos skiriančių socialinių, rasinių, tautinių ir kt. bruožų, saugo kliento konfidencialumą ir paiso jo privatumo, nesinaudoja profesija asmeniniais tikslais. Apibendrinti šie postulatai skamba visiems priimtinai. Tačiau konkrečioje praktinėje veikloje bibliotekininkai susiduria su daugybe situacijų-dilemų, kai bet koks sprendimas vienodai yra ir geras, ir blogas, nes tenkina tik vienos pusės interesus. Tad geras bibliotekininkas turi ne tik orientuotis informacijos pasaulyje, bet ir būti pasirengęs priimti iššūkius.

ENThe article examines the problems of activities of a librarian, related with the increasing information flows, information and communication technologies in people’s life and different challenges, faced by a modern librarian. With the rapid increase of information flows and as the information and communication technologies occupied more and more important place in people’s life in the second half of the 20th century, different countries commenced developing their own librarian’s ethics codes. The principle of the right to know and guarantee of freedom of intellect is one of the most important librarian’s ethics principles. However the continuously increasing information flows become a true challenge to modern librarians. It is necessary to dedicate a lot of attention in order to keep the privacy and confidentiality of customers, guarantee the accuracy and reliability of information and protection of copyrights. All the librarian’s ethics codes stress that librarians fight censorship, protect the user’s right to information and self-expression, safeguard the intellectual property, serve all the clients of the library with the same quality independent of their social, racial, national, etc., traits, protect the confidentiality of the customer and respect his/her privacy, do not use their profession for personal purposes. When generalized, the said postulates sound acceptable to everybody. However in specific practical activities librarians face multitude of situations – dilemmas, when any decision is equally right or wrong, since it satisfies the interests of only one party, therefore a good librarian must be both well-oriented in the world of information and ready to accept challenges.

ISSN:
1392-5458
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/173
Updated:
2019-12-20 12:50:17
Metrics:
Views: 37
Export: