Towards the history of English studies in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Towards the history of English studies in Lithuania
Alternative Title:
Anglistikos studijos Lietuvoje
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 59 (3), p. 98-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglistikos samprata; Anglistikos studijos; Anglistikos studijų istorija Lietuvoje; Savarankiška akademinė disciplina; English studies; History of English studies in Lithuania; Independent academic discipline; The development of English Studies in Lithuania.
Keywords:
LT
Anglistikos samprata; Anglistikos studijos; Anglistikos studijų istorija Lietuvoje; Savarankiška akademinė disciplina.
EN
development of English Studies in Lithuania; English studies; History of English studies in Lithuania; Independent academic discipline.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apžvelgti anglistikos raidos Lietuvoje etapus nuo jos, kaip savarankiškos disciplinos, atsiradimo pradžios 1923 m. iki šių dienų. Anglistikos studijų atsiradimas Lietuvoje, kaip ir kitur Europoje, siejamas su svarbiais politiniais įvykiais (pirmuoju pasauliniu karu ir jo pasekmėmis, naujų nepriklausomų valstybių Europoje paskelbimu bei naujų universitetų įsteigimu, JAV, kaip įtakingos ir galingos valstybės, iškilimu). Galima kalbėti apie keletą svarbių anglistikos Lietuvoje raidos etapų: pirmąjį (1923 – 1940), kuriam būdinga ryški literatūrinė paradigma, antrąjį (1940 – 1968) – kai užsienio kalbų ir literatūrų katedros buvo nuolat pertvarkomos ir reorganizuojamos, trečiąjį (nuo 1968 iki 1990), kai buvo pereita prie standartinių Sąjunginio aukštųjų mokyklų komiteto patvirtintų mokymo planų ir programų. Nuo 1990 m. anglistikoje prasidėjo naujas etapas, kai nepaprastai išaugo anglistų rengimo poreikis, o katedroms suteikta daug laisvės rengiant mokymo planus ir programas. Studentų ugdymui ypač svarbus mokslinių tyrimų (tiek teorinių, tiek taikomųjų) vykdymas. Straipsnyje taip pat kalbama apie svarbiausias Lietuvos anglistikai asmenybes, jų darbus. Užsimenama ir apie šiandienines problemas bei keliamus iššūkius – bendravimą tarptautiniu mastu apie kurso turinį, lygius, besimokančiųjų motyvacijos didinimą, naują politiką įdarbinant studentus, kokybės užtikrinimą ir kt.

ENThe article is aimed at the review of the stages in the development of English studies in Lithuania from their emergence as an independent discipline in 1923 to these days. The appearance of English studies in Lithuania, like elsewhere in Europe, is related to important political developments (World War I and its consequences, declaration of new independent states in Europe and establishment of new universities, the rise of the USA as an influential and powerful state). Several important stages in the development of English studies in Lithuania can be mentioned: the first stage (1923–1940), characterised by a clear literary paradigm, the second stage (1940–1968) when departments of foreign languages and literature were constantly reformed and reorganised, the third stage (1968–1990) when a move was made towards standard syllabi and programmes approved by the Committee of Higher Education Institutions of the USSR. In 1990, a new stage started in the development of English studies when the demand for training English language specialists extremely increased and departments were granted more freedom in developing syllabi and programmes. The performance of scientific research (both theoretical and applied) is very important for students’ education. The article also refers to the most important Lithuanian English language specialists, their personalities and works. Current problems and challenges – international cooperation on course curriculum, levels, improvement of learners’ motivation, the new policy of student employment, quality assurance, etc. are mentioned as well.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17115
Updated:
2018-12-17 12:16:21
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: