A note on Lith. su 'with'

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A note on Lith. su 'with'
Alternative Title:
Pastaba dėl Lie. su-
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 19-29
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lietuvių kalbos prielinksnio „su“ etimologija. Indoeuropiečių prokalbėje iš prielinksnio / priešdėlio *som(-) atsirado alomorfas *so(-) (iš pradžių prieš priebalsį). Paskui išsivystė forma san-, kurios galutiniai variantai są-, sán- ir sám-. Manoma, kad latvių sa- ir lietuvių tarmėse aptinkamas sa- galėjo išsivystyti iš indoeuropiečių *so- , kaip *som variantas. Senojoje indų kalboje taip pat randami šie prielinksnių / priešdėlių variantai, pavyzdžiui, prielinksnis / priešdėlis sám(-) ‘su, kartu‘. Aptinkamas ir prieveiksmis „sākám“ ‘kartu, su, drauge‘, kuris, remiantis Mayrhoferiu, galėjo kilti iš būdvardžio „*sāká-“. Pastebimos sąsajos ir su slavų „самъ“ ‘savęs, save‘, gotų „sums“ ‘kažkas‘. Laikui bėgant abu variantai (*som(-) ir *so(-)) tapo nepriklausomi, ir šiandien turime priešdėlį san- <*som-, prielinksnį / priešdėlį su- ir priešdėlį suo- <*so(-).Reikšminiai žodžiai: Prielinksnis "su".

ENThe article analyses the etymology of the Lithuanian preposition “su”. The allomorph *so(-) originated from the Indo-European preposition / prefix *som(-) (first before a consonant). Then, the form “san-” developed, the final versions of which are “są-”, “sán-” and “sám-”. It is believed that the Latvian “sa-” and “sa-” found in Lithuanian dialects may have derived from the Indo-European *so- as the *som version. In the old Indian language these preposition/prefix versions are also found, for instance, the preposition/prefix sám(-) ‘with, together’. The adverb “sākám” ‘together, with ‘jointly’, is also detected. According to Mayrhofer, it could have been derived from the adjective “*sāká-”. Relations with Slavonic “самъ” ‘oneself’, and Gothic “sums” ‘someone’ are noticeable. In the course of time both versions (*som(-) and *so(-)) became independent, and today there is a prefix san- <*som-, a preposition / prefix su- and a prefix- <*so(-).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
The common origin of the *o- stem dative, accusative and instrumental cases / William R. Schmalstieg. Baltistica. 2004, t. 39, Nr. 1, p. 5-11.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1629
Updated:
2018-12-17 11:44:50
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: