Švietėjiško pamokslo ypatybės (remiantis Christiano Gottliebo Mielcke's "Miszknygomis")

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietėjiško pamokslo ypatybės (remiantis Christiano Gottliebo Mielcke's "Miszknygomis")
Alternative Title:
Peculiarities of the Enlightenment Sermon (based on Christian Gottlieb Mielcke's Miszknygomis)
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 27, p. 89-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pamokslai; Evangelikai.
Keywords:
LT
Evangelikai; Pamokslai.
Summary / Abstract:

LTChristiano Gottliebo Mielcke’s parengtas pamokslų rinkinys Miszknygos buvo išspausdintas 1800 metais Karaliaučiuje. Tai buvo gerai Prūsijoje žinomo kaimui skirtų postilių autoriaus Johanno Gottliebo Heymo (1738–1788) kiek sutrumpintas pamokslų rinkinio vertimas. Heymo postilės buvo itin populiarios paskutiniuosius tris XVIII a. dešimtmečius. Švietėjiškų ugdomųjų idėjų sklaida – bene būdingiausias Heymo-Mielcke’s postilės bruožų. Dorybės ir amžinybės vilties mokymas čia gali būti suvokiamas kaip viena, nes švietėjų buvo skelbiama, kad, viena vertus, žmogaus dorybę nulemia eudemonistinė nemirtingumo viltis ir atpildo schema, kita vertus, amžinos palaimos pasiekimas priklauso nuo mūsų dorybės tako. Evangelijos paguoda dabar liečia ne visus tuos, kurie Dievui savo nuodėmes išpažįsta, bet tik tuos, kurie yra pasiryžę pasikeisti, gerėti. Heymas kaip beprasmius pratarmėje kritikuoja ortodoksų religinius ginčus su kitų konfesijų atstovais. Švietimo krikščionis, tikėjimo tiesas pažindamas ir priimdamas, formuoja ir savo grynai asmenišką santykį su Kūrėju. Heymo-Mielcke’s postilėje individualaus tikėjimo išgyvenimo svarba subtiliai pabrėžiama. Heymo-Mielcke’s postilėje taip pat galima rasti tuo metu susiformavusio vadinamojo gamtinio ir ekonominio pamokslo aidų. „Miszknygų“ populiarumas liudijo, kad toks pamokslų rinkinys buvo labai reikalingas lietuviškai bendruomenei, kad jis pateisino to meto lietuvio krikščionio lūkesčius savo švietėjišku atsigręžimu į skaitytoją, realaus gyvenimo poreikių paisymu, aiškiai suprantamai, gražia bei gyva lietuvių kalba perteiktu religiniu mokymu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENChristian Gottlieb Mielcke’s collection of sermons Miszknygos was published in 1800 in Koenigsberg. It was slightly abbreviated translation of the collection of rural sermons by the author of postils Johann Gottlieb Heym (1738-1788) well known in Prussia. Heym’s postils were especially popular during the last three decades of the 18th century. Spread of Enlightenment ideas is one of the most typical features of Heym-Mielcke’s postils. Teaching of hope for virtue and eternity here may be understood as one because enlighteners claimed that on the one hand human virtue is conditioned by the eudemonistic hope for immortality and the scheme of reward, and on the other hand achievement of the eternal bliss depends on the path of our virtue. Evangelic consolation now concerns not all those who confess their sins to God but only those who are ready to change and improve. In the preface Heym criticises religious disputes of Orthodoxes with representatives of other confessions as meaningless. A Christian of the Enlightenment learning and accepting the truths of belief also forms purely personal relationship with the Creator. In the postil by Heym-Mielcke the importance of individual experience of belief is subtly emphasised. In Heym-Mielcke’s postil one can also find echoes of the so called natural and economic sermon formed at that time. Popularity of Miszknygos showed that such a collection of sermons was very much needed for the Lithuanian community, that it met the expectations of the then Lithuanian Christian due to its enlightening attitude to the reader, observance of real life needs and religious truths conveyed through clear, beautiful and live Lithuanian language.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1591
Updated:
2018-12-17 11:34:41
Metrics:
Views: 30
Export: