Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla, teologiniai motyvai "Metuose" ir kituose raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla, teologiniai motyvai "Metuose" ir kituose raštuose
Alternative Title:
  • Reverend Kristijonas Donelaitis’ pastoral work and theological motives in "Metuose" ("The Seasons”) and other writings
  • Pastoral activity of Kristijonas Donelaitis and the major theological motives in "Metai" and his other literally works
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 27, p. 61-88
Keywords:
LT
18 amžius; Pietizmas / Pietism; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas kunigo-poeto Kristijono Donelaičio kelias į kunigo tarnystę, jo ganytojiškas darbas Tolminkiemio parapijoje, jo raštuose cituojamas Biblijos vietos, teologiniai motyvai „Metuose“ ir kitame kunigo rašytiniame palikime bei jo požiūris į kunigo tarnystę. Analizuojant K. Donelaičio pastoracinį darbą ypatingas dėmesys kreipiamas išpažinties apeigoms ir jo tarnybai Septynerių metu karo metu, o tiriant teologines pažiūras išsikiriama jo raštuose pastebėta M. Liuterio „Dviejų karalysčių“ doktrina, eschatologinės pažiūros, pasitikėjimas Dievo apvaizda. Nagrinėjant jo požiūrį į dvasininko tarnystę pateikiamos jo mintys apie lietuvių kalbos vartojimą Rytų Prūsijos bažnyčiose, jo kritiškas požiūris į kitus krikščioniškus tikėjimus ir jo gyvensenos aspektai. Išvadose teigiama, kad K. Donelaitis buvo pietistinių pažiūrų kunigas, tačiau jis laikėsi tradicinių liuteronų bažnyčios doktrinų. K. Donelaičio gyvenimo principai ir elgsena rodė, kad jis siekė kunigo idealo. Nors tarnybos pradžioje jis buvo netolerantiškas kitų krikščioniškų tikėjimų išpažinėjams, laikui bėgant jis pakeitė savo nusistatymą, matydamas, kad ir tarp kitų konfesijų praktikuojamas aukštas moralinis gyvenimas. Tai tipiškos mintys XVIII a. pabaigos pietistinių pažiūrų kunigui, kuriam moralinis elgesys buvo svarbiau už bažnyčios doktrininį mokymą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Raštai, senieji; Lietuvos Katalikų Bažnyčia; Pietizmas.

ENThe article examines the path of pastor-poet Kristijonas Donelaitis to the spiritual vocation, his pastoral work in the parish of Tolminkiemis, Biblical quotes in his writings, theological motifs in „Metai“ (“The Seasons”) and in his written priestly legacy and his view of the role of a pastor. In the analysis of K. Donelaitis’ pastoral work particular attention is paid to the sacrament of Penance and to his service during the Seven Years’ War. Examination of his theological views highlights the treatment in his work of M. Luther’s “Two Kingdoms” doctrine, his eschatological views and his trust in Divine Providence. In the analysis of his view of the role of a pastor his thoughts about the use of the Lithuanian language in the churches of Eastern Prussia is revelled, likewise his critical view of other Christian religions and aspects of his life. The conclusions stated are that K. Donelaitis was a priest of pietist outlook, but that he adhered to traditional Lutheran Church doctrine. The principles of K. Donelaitis’ life and his behaviour showed that he followed the ideals of a priest’s life. Although early in his career he was intolerant in regard to other Christian religions, in time he changed his views and understood that people of other confessions can also lead a highly moral life. Those were the typical views of a pietist minister of the late XVIII c., for whom moral behaviour was more important than teaching Church doctrine. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1574
Updated:
2018-12-17 11:34:38
Metrics:
Views: 75    Downloads: 12
Export: