Keli žodžiai mūsų kunigėliams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keli žodžiai mūsų kunigėliams
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 23, p. 512-532
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jurgis Matulaitis; Keli žodžiai kunigėliams; Jurgis Matulaitis.
Keywords:
LT
Keli žodžiai kunigėliams.
Summary / Abstract:

LTJurgis Matulaitis savo pamokymuose kunigėliams ragina juos stoti kovon su naująja dvasia ir pravoslavija. Inteligentai, platinantys taip vadinamą "naująją dvasią" skelbiasi žadinantys tautą iš gilaus miego, žada palengvinti žmonių vargus. Tautos žadinimas, tėvynės meilė, gimtoji kalba, mokslo platinimas yra ginklai, kuriuos pasitelkia inteligentija, kad pritrauktų žmones. Kunigų pareiga kovoti su ta naująja dvasia, jei skelbiamas mokslas prieštarauja Bažnyčiai ir tikėjimui. Bažnyčia ir kunigai taip pat gali prisidėti prie tautos žadinimo rodydami pavyzdį, kaip reikia mylėti tėvynę. Mylėdamas tėvynę, kunigas turi atrasti savo širdyje vietos visoms tautoms, nes bažnyčioje ne vieta politinėms rietenoms. Taip pat kunigai privalo skelbti Dievo žodį gimtąja klausytojų kalba.Kovoje su pravoslavija ir rusifikacija J. Matulaitis ragina gerbti ir puoselėti lietuvių kalbą (Lietuvišką duoną kremtame, lietuviškai ir kalbėti nesigėdykime, o gerių geriausiai išeisime.) bei laikytis papročių, tuos papročius išsaugoti ir tarp žmonių. Kunigai turi nepamiršti maldos ir vienytis tarpusavyje, o ypač su vyskupu.

ENIn his sermons to the pastorate Jurgis Matulaitis urged them to fight “the new spirit” and the Orthodoxy. The intelligentsia, who were spreading the so called “new spirit”, stated that they attempted to wake the nation up from its deep sleep and to sooth the people’s burdens. Waking up the nation, love of the motherland, the native language and spread of science were the weapons, employed by the intelligentsia in order to attract people. The priests felt the duty to fight the new spirit, since the declared science contradicted to the Church and religiousness. The Church and priests also can contribute to the waking of the nation by setting the example of the love of the motherland. By loving his motherland, a priest must find a place for all nations in his heart, since there is no place for political quarrels in the Church. In addition priests must declare the Word of God in the language, native to the audience. For the purpose of fighting the Orthodoxy and Russification, J. Matulaitis encouraged to respect and nurture the Lithuanian language (Lithuanian bread we eat, so we shall not be ashamed of speaking Lithuanian) and observe and preserve the traditions. Priests must not forget the prayer and unite with each other and with the bishop.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15673
Updated:
2018-12-17 11:12:21
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: