Intelektualų katalikų požiūris į rasių teoriją ir valstybę tarpukario Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektualų katalikų požiūris į rasių teoriją ir valstybę tarpukario Lietuvoje
Alternative Title:
Attitude of Catholic intellectuals to the theory of races and the state in interwar Lithuania
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2007, t. 30, p. 129-143
Keywords:
LT
Tarpukario Lietuva - Jaunieji Lietuvos katalikų intelektualai - Rasių teorija ir valstybė.
EN
Interwar Lithuania - Young Lithuanian Catholic intellectuals - Theory of races and the state.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas jaunosios kartos lietuvių intelektualų katalikų (A. Maceinos, M. Reinio, P. Dielininkaičio, F. Kemėšio ir kitų) požiūrį į rasių teoriją ir valstybę. Vyskupas M. Reinys savo studijoje "Rasizmo problema" 1939 m. irgi pradėjo gvildenti šią temą. Lietuviai intelektualai katalikai atmetė nacių propaguotą idėją apie rasių nelygiavertiškumą. Šia idėja jie norėjo pateisinti valstybės kūrimą, jos tikslus bei funkcionavimą, patenkinti nelygiavertę gyventojų padėtį valstybėje. Lietuvių intelektualai katalikai kaip prieštarą fašistinės valstybės visagalybei iškėlė "organiškos" tautinės valstybės idėją, pagal kurią žmonės iš prigimties yra socialūs ir jungiasi į įvairaus tipo bendruomenes: pasaulėžiūrines, profesines, tautines ir kitokias. Tokių bendruomenių vidinį gyvenimą tvarko prigimtinė teisė. Todėl valstybė gali joms duoti "pozityvios teisės" pagrindus ir turi derinti jų veiklą, jas saugoti ir globoti, tačiau negali į jas giliau įsiskverbti ir sunaikinti prigimtinės teisės nuostatų, pagal kurias šios bendruomenės yra susikūrusios. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the characteristics of the attitude of the younger Lithuanian Catholic intellectuals (A. Maceina, M. Reinys, P. Dielininkaitis, F. Kemėšis and others) to the theory of races and the state. Archbishop M. Reinys in his study „Theory of Racism“ in 1939 also began to investigate this topic. Lithuanian Catholic intellectuals rejected the idea prpogated by Nazis about the inferiority of some races. On the basis of their theory of races, the Nazis wanted to justify the creation of a state, justify its goals, functioning, and the unequal status of the population in a state. Rejecting racism as contrary to Christian teaching, Lithuanian Catholic intellectuals firmly opposed the declaration of the omnipotence of the Fascist state and as a substitute for it they offered the idea of an „organic“ national state, which would recognize that people from birth are social and join into various kinds of societies (world view, professional, national), while natural rights manage their inner life. The state can provide the people with the basics of rights, i. e. balance their activities, care for and balance them, but it can not infiltrate them more deeply and destroy the tenets of natural rights, which are the basis for the creation of these societies. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Pastoracinio darbo kryptys arkivyskupo Mečislovo Reinio studijoje "Rasizmo problema" / Nerijus Pipiras, Kęstutis Žemaitis. Soter. 2014, 51 (79), p. 15-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15498
Updated:
2018-12-17 12:00:52
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: