Istorija Lietuvos mokykloje 1940-1941 metais : tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorija Lietuvos mokykloje 1940-1941 metais : tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas
Alternative Title:
History teaching in Lithuania's schools in 1940-1941 : the destruction of national identity and the implementation of the Soviet ideology
In the Journal:
Istorija . 2008, Nr. 70, p. 39-52
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
istorijos vadovėliai; Lietuva 1940-1941; mokyklos sovietinimas
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lietuviškos tautinės mokymo sistemos ir turinio griovimas ir sovietinės bolševikinės istorijos mokymo sistemos bei jos ideologizuoto ir politizuoto turinio diegimas 1940-1941 m. Atskleidžiamos sovietų valdžios vykdytos reformos, kuriomis siekta sugriauti Lietuvos Respublikos laikotarpiu įsitvirtinusių istorijos mokymo sistemą, šio kurso mokymo tikslus ir uždavinius ir įdiegti visoje Sovietų Sąjungoje įtvirtintą marksistinį-lenininį istorijos mokymą ir jos mokykloje įtvirtintą istorijos mokymo linijinę sistemą. 1940-1941 m., vykdant Lietuvos mokyklos ir jos mokymo turinio sovietizavimą, labiausiai nukentėjo istorija. Sovietinio istorijos mokymo idėjos buvo įtvirtintos Švietimo liaudies komisariato patvirtintose pradžios mokyklų istorijos programose ir direktyviniuose raštuose. Buvo reikalaujama perrašyti naujausiąją istoriją, įvesti nauji SSRS istorijos ir konstitucijos kursai. Pedagogai J. Geniušas ir V. Čižiunas perrašė savo istorijos vadovėlių paskutinius skyrius pagal oficialią ideologiją. SSRS istorija dėstyta pagal lietuvių kalbon išverstą visos SSSRS mokykloms skirtą bolševikinį "Trumpo TSRS istorijos kurso" vadovėlį. Nepriklausomos Lietuvos laikų istorijos mokymą kritikavo ir bolševikines pažiūras propagavo J. Geniušo, V. Trumpos, J. Draznino ir kitų metodiniai straipsniai. Sovietinė ideologija daugeliui Lietuvos istorijos mokytojų buvo nepriimtina. Jie naudojo ankstesnių laidų vadovėlius, vengė dėstomų kursų politizavimo ir ideologizavimo. Moksleiviai savo nepritarimą bolševikinei politikai atvirai išreikšdavo per sovietinius renginius, dalyvavo pogrindžio veikloje.

ENThe article studies the disruption of the Lithuanian national educational system and content and implementation of the Soviet Bolshevik history education system and its ideologized and politicized content in 1940-1941 and reveals the reforms, performed by the Soviet authorities, aimed at disruption of the system of education of history, consolidated during the time period of the Republic of Lithuania, the objectives and tasks of the course and implementation of the Marxist – Leninist and the line system of history teaching, consolidated throughout the Soviet Union. In 1940-1941, when performing the Sovietization of the Lithuanian school and its educational content, history suffered the most. The Soviet history teaching ideas were consolidated in the comprehensive school history programmes and directives, approved by the People’s Commissariat for Education. There were requirements to rewrite the newest history, new courses on the history and constitution of the USSR were introduced. Pedagogues J. Geniušas and V. Čižiunas rewrote the last chapters of their history books according to the official ideology. The history of the USSR was taught according to the Bolshevik “Brief Course of the History of the USSR” book, intended for the schools of the entire USSR and translated into the Lithuanian language. The teaching of the history of the independent Lithuania was criticized and the Bolshevik ideas were propagated by methodological articles, written by J. Geniušas, V. Trumpa, J. Drazninas and other scholars. The Soviet ideology was unacceptable to most Lithuanian history teachers. They used the previously published books, avoided politicizing and ideologization of the taught courses. The school students openly expressed their discontent with the Bolshevik party during the Soviet events and participated in underground activities.

ISSN:
1392-0456
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15243
Updated:
2018-12-17 12:14:20
Metrics:
Views: 27    Downloads: 17
Export: