M. Palloni freska "Šv. Kazimiero karsto atidengimas" Vilniaus katedroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Palloni freska "Šv. Kazimiero karsto atidengimas" Vilniaus katedroje
Alternative Title:
Fresco "The Opening of St Casimir's Coffin" by Michelangelo Palloni in Vilnius Cathedral
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 27, p. 125-136. Vaizdas ir pasakojimas
Keywords:
LT
Vilnius; Italija; Menas; religinis; sakralinė; sieninė; Freskos; Pastatai (statiniai; namai); kulto; Katedros; Koplyčios; Šventieji; Stebuklai.
EN
Saints; Iconography.
Summary / Abstract:

LTŠv. Kazimiero koplyčios freskų ikonografinė programa kyla iš šv. Kazimiero gyvenimo aprašymų. Tuo tarpu freskoje "Šv. Kazimiero karsto atidengimas" pavaizduotas momentas, paimtas iš Vilniaus katedros kapitulos notaro rašyto relikvijų patikrinimo dokumento ir Vilniaus vyskupo Benedikto Vainos aprašymo, 1604 m. siųsto į Romą. Michelangelo Palloni freskoje, nutapytoje šv. Kazimiero koplyčioje, matomas jau atvertas karstas su šv. Kazimiero kūnu apstulbusių liudininkų akivaizdoje. Scena vaizduojama didingo sakralinio statinio centre. Freskos dramatinį veiksmą pabrėžia stiprūs veikėjų judesiai: nuostabos apimtų veikėjų, susispietusių apie šv. Kazimiero karstą, gestikuliacija, pasikartojančios iškeltos rankos atvertomis plaštakomis yra senas "nuostabos gestas", krikščioniškame mene sutinkamas jau katakombose. Straipsnyje remiantis M. Palloni freska "Šv. Kazimiero karsto atidengimas" pristatomi ir aptariami vaizdo ir pasakojimo ryšiai: 1) apibūdinamas "tikrasis" pasakojimas ir kūrinio kompozicija; 2) pateikiama trijų hierarchizuotų pasakojimo lygmenų semantinė analizė, kurios tikslas - vesti suvokėją nuo karsto atidengimo, pirmojo reikšmės lygmens, per kūno nesugedimo stebuklą iki trečiojo, dvasinio, prasmės lygmens - kūnų prisikėlimo ir Amžinojo gyvenimo slėpinio; 3) akcentuojama pamatinė XVII a. estetikos ir retorikos kategorija - siekimas "sužadinti pasijas tam, kad kuo veiksmingesne forma perteiktų suvokėjui vaizduojamus turinius", "nuostaba kaip matymo pasija", kuri gali būti suvokiama kaip integruotas pasakymo ir kaip sakymo akto atspindys.

ENThe iconographic programme of frescos in St. Casimirus chapel is based on the description of life of St. Casimirus, while the fresco “Opening of St. Casimirus’s Casket” depicts the moment, taken from the document of verification of relics by Vilnius Cathedral chapter notary and the description by Vilnius Bishop Benedict Vaina, sent to Rome in 1604. The fresco by Michelangelo Palloni in St. Casimirus chapel shows the already opened casket with the body of St. Casimirus in presence of astonished witnesses. The scene is depicted in the center of a majestic sacral building. The dramatic act of the fresco is stressed by the strong movements of the characters: the gestures of the characters gathered around the casket of St. Casimirus and filled with astonishment, repeated raised open hands mean the old “gesture of astonishment”, noted in the Christian already in the catacombs. Referring to M. Palloni’s fresco “Opening of St. Casimirus’s Casket”, the article also presents and discusses the relations between the image and the story: 1) the “true” story and composition of the creation is defined; 2) the semantic analysis of the three hierarchized levels of the story is provided with the aim of leading the witness from the opening of the casket, the first level of the meaning, through the miracle of the soundness of the body to the third level of the spiritual meaning – the mystery of resurrection and the Life Everlasting; 3) the framework category of the aesthetics and rhetoric of the 17th century is stressed – the striving to urge “passions in order for them to render the depicted contents to the witness in the most effective form possible” and “an astonishment as the passion of witnessing”, which may be comprehended as an integrated reflection of expression and the act of delivery.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje / sudarytojos Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. 559 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14900
Updated:
2018-12-17 11:01:21
Metrics:
Views: 47    Downloads: 4
Export: