Specializacijos įtaka Lietuvos regionų ekonominio išsivystymo skirtumams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specializacijos įtaka Lietuvos regionų ekonominio išsivystymo skirtumams
Alternative Title:
The Influence of Specialization on the Differences in the Development of the Lithuanian Regions
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 115-123
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Darbas / Labour. Work; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTEkonomikos plėtra regionuose priklauso nuo jų šakinės struktūros, todėl reikia ieškoti galimybių plėtoti tas jo specifiką atitinkančias ūkio šakas, kuriose galima kurti naujus produktus bei paslaugas, atsisakant mažo efektyvumo šakų ir skatinant ūkio sektorius, kuriuose generuojami inovaciniai procesai. Ekonomikos augimo procesai sukelia ūkio struktūros pokyčius, būdingus visoms sparčiai besivystančioms šalims. Išvystyta ekonomika turėtų remtis gamyba ir paslaugų sektoriumi, o laisva darbo jėga dėl padidėjusio produktyvumo žemės ūkyje nukreipiama naujų paslaugų bei ūkio šakų plėtotei. Nagrinėjant Lietuvos regionus pagal sukuriamą pridėtinę vertę atskirose ekonomikos veiklose pastebimi labai dideli skirtumai, todėl šiuo straipsniu siekiama įvertinti Lietuvos regionų specializacijos laipsnį ir darbo našumą atskirose ekonominėse veiklose ir atskleisti jų įtaka regiono užimamai vietai pagal BVP vienam gyventojui ir vienam užimtajam. Tyrimo metu buvo analizuojami pridėtinės vertės struktūros (pagal pagrindines ekonomines veiklas) regioniniai skirtumai, atskirų ekonomikos sektorių koncentracijos laipsnis Lietuvos regionuose; atliktas darbo našumo ir specializacijos laipsnio tarpusavio ryšio vertinimas. Pateikiami apibendrinanti regionų darbo produktyvumo ir specializacijos pagal atskirus ekonomikos sektorius tyrimo rezultatai, ieškant priklausomybės tarp specializacijos įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įvertinant turimą lyginamąjį pranašumą, išreikštą darbo našumu, ir BVP tenkančio vienam užimtajam. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specializacija; Regioninė plėtra; Darbo našumas; Bendrasis vidinis produktas; Pridėtinė vertė; Ekonomikos sektoriai; Regionai; Regioniniai skirtumai; Specializacija žemės ūkyje; Koncentracijos laipsnis; Regionų specializacija.

ENEconomic development in the regions depends on the branch structure of the regions, which is why it is necessary to search for opportunities to develop the branches of economy that comply with the specifics of the region and which help create new products and services, and discontinue the branches characterized by low effectiveness. Economic development should be based on production and the service sector, and because of increased productivity in the agricultural sector, the free labour force is directed to the development of new services and new economic sectors. By examining Lithuanian regions in accordance with the created added value in various economic activities we find very big differences, which is why this article seeks to evaluate the level of specialization of the Lithuanian regions and their work productivity in various economic activities and to reveal their influence on the region's placement in accordance with GDP per capita and per working person. In his research the author analyzes regional differences of the added value structures, the level of concentration of various economic sectors in Lithuanian regions; carries out an evaluation of the correlation between work productivity and the level of specialization. The author presents general results of the region's work productiveness and specialization in accordance with the research results of separate economic sectors, searching for dependency between specialization in various economic sectors, evaluating the existing comparative advantage expressed by work productivity and GPD per working person.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1475
Updated:
2018-12-17 11:34:26
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: