Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
151 p
Notes:
Disertacija rengta Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute 2002-2006 m. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Žiniasklaida / Media.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Potential of Russia's geopolitics of information and its spread in Lithuania Vilnius : [Vilnius University], 2008 34 p
Summary / Abstract:

LTN. Maliukevičiaus disertacijoje analizuojama kaip šių dienų Rusija, įvertinusi galios sampratos pokyčius informacijos amžiuje arba jų neįvertinusi, informacines technologijas bei žiniasklaidą naudojanti savo įtakai buvusios Sovietų Sąjungos erdvėje ir konkrečiai Lietuvoje išlaikyti (didinti). Disertacijoje pirmą kartą Lietuvoje pristatoma informacijos geopolitikos koncepcija, atliekamas išsamus empirinis Lietuvos informacinės erdvės tyrimas, siūlomi nauji visuomenės informacinio saugumo stiprinimo mechanizmai. Tyrime atskleidžiamos priežastys, dėl kurių Lietuva nesugeba veiksmingai kontroliuoti savo informacinės erdvės. Analizuojama, kaip Rusija, vykdydama informacinę-kultūrinę ekspansiją Lietuvoje, pasinaudoja pagrindiniais elektroninio kolonializmo principais: išlaiko vieną komunikacijos kodą – rusų kalbą, o Sovietų Sąjungoje dominavusias vertybes, simbolius ir vaizdinius įtvirtina Lietuvos masinėje kultūroje. Tačiau disertacijoje teigiama, kad Rusijos informacinės-kultūrinės ekspansijos posovietinėje erdvėje neįmanoma paaiškinti vien elektroninio kolonializmo ar kultūrinio imperializmo teorijomis. Šiuolaikinės Rusijos galios politika šiame regione sujungia kritinės komunikacijos teorijos atskleistus vakarietiškus žiniasklaidos ekspansijos principus su išskirtinai rusiška autoritarizmo tradicija. Tokia simbiozė formuoja originalią Rusijos informacijos geopolitikos sampratą, pasižyminčią griežtos galios (angl. hard power) strategijos taikymu oponentų informacinėje erdvėje.Atliktų empirinių tyrimų rezultatai disertacijoje leidžia pristatyti išsamų Lietuvos informacinės erdvės paveikslą. Atskleidžiama, kaip Rusija dominuoja Lietuvos žiniasklaidos erdvėje. Kartu teigiama, kad geokultūrinis Lietuvos visuomenės „prorusiškumas“, t. y. teigiamas autoritarinės Rusijos politinės sistemos ir šios valstybės įvaizdžio vertinimas, pastebimas tiek tarp tų lietuvių, kurie yra labai įsitraukę į rusišką erdvę, tiek tarp tų, kurie ja visai nesidomi. Daroma išvada, kad daug didesnę įtaką palankiam autoritarinės Rusijos politinės sistemos vertinimui ar kitoms geokultūrinėms nuostatoms daro tautybės veiksnys. Todėl teigiama, kad pagrindinis Rusijos informacijos geopolitikos taikinys yra Lietuvos tautinės mažumos – rusai ir lenkai. Konkrečių Rusijos informacinės agresijos pavyzdžių analizė ne tik atskleidžia Rusijos valdžios pastangas konsoliduoti viešąją nuomonę pačioje savo valstybėje arba toliau vykdyti „skaldyk ir valdyk“ politiką Europos Sąjungoje, bet ir parodo, kaip informacijos geopolitikos strategija panaudojama prieš Lietuvos visuomenę integruojančias vertybes. Disertacijoje daroma išvada, kad Lietuvos visuomenės informacinis saugumas negali būti užtikrintas taikant tradicinius realistinius informacinės erdvės kontrolės principus. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad, siekdama išlaikyti savo įtaką posovietinėje erdvėje, Rusija jau keičia informacijos geopolitikos strategiją ir vis dažniau taiko švelniosios galios (angl. soft power) principus. [LMT]

ENThe disseration by Nerijus Maliukevičius addresses the problem of understanding how modern Russia, having assessed or inadequately assessed the changes in the concept of power taking place in the Information Age, uses information technologies and the media to retain (increase) its influence in the former Soviet space and specifically in Lithuania. The dissertation presents, for the first time in Lithuania, a theoretical model of geopolitics of information, the results of an extensive empirical study of Lithuania’s information environment, and proposals of novel mechanisms to strengthen the society’s information security. The research reveals the reasons that prevent Lithuania from an effective control of its information space. It analyses the methods of electronic colonialism applied by Russia for the informational and cultural expansion in Lithuania: it keeps to the Russian language as a uniform code of communication and imparts former Soviet values, symbols and images into the Lithuanian mass culture. However, Russia’s informational and cultural expansion in the post-Soviet space, and specifically in Lithuania, cannot be explained only on the basis of electronic colonialism or cultural imperialism. The power policy exercised by Russian in this region blends together the western principles of media expansion, highlighted by the critical communication theory, with the exceptionally Russian authoritarian tradition. This kind of symbiosis has resulted in Russia’s specific geopolitics of information known for using hard power strategy in the information space of its opponents.The dissertation presents, based on the results of empirical studies, an extensive picture of the Lithuanian information space. The dissertation discloses Russia’s dominance in the Lithuanian media environment. It also states that the pro-Russian geocultural attitudes in Lithuanian society, i.e. a positive assessment of Russia’s authoritarian political system and the image of Russia, can be traced among both: those Lithuanians who are closely involved with the Russian environment and those who are totally indifferent to it. The favourable assessment of Russia’s political system and other geopolitical attitudes in Lithuanian society are shaped more significantly by the nationality factor. Therefore, Russia’s geopolitics of information primarily targets those Lithuanian citizens who belong to Russian and Polish ethnic communities. The analysis of specific cases of Russia’s information aggression not only reveals the efforts made by the Russian government to consolidate public opinion on the domestic scene or pursue the “divide and rule” policy within the European Union, but its also shows how the strategy of geopolitics of information is used against the values and ideals that unite Lithuanian society. It is concluded that the information security of Lithuanian society cannot be guaranteed only by traditional Realpolitik principles of controlling the information space. In an effort to retain (increase) its influence in the post-Soviet space, Russia has started to modify its strategy of information geopolitics and is switching over to soft power principles.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14372
Updated:
2022-02-07 20:09:10
Metrics:
Views: 24
Export: