Trys nesenstančios Albino Liaugmino idėjos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trys nesenstančios Albino Liaugmino idėjos
In the Book:
Profesorius Albinas Liaugminas / sudarytojas Jonas Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 9-23
Keywords:
LT
Albinas Liaugminas; Pedagogika / Pedagogy; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas Albino Liaugmino, žymaus lietuviškosios pedagogikos kūrėjo, gyvenimas, analizuojamos jo svarbiausios idėjos ir indėlis į pedagogikos bei psichologijos plėtrą Lietuvoje. Išsamiai analizuojami A. Liaugmino parengtos disertacijos motyvai, iškeliama švietimo tautiškumo idėjų svarba, atkreipiamas dėmesys į tradicinės pedagogikos ir naujosios integralinės mokyklos lyginamąją charakteristiką. Didelis dėmesys skiriamas integraliosios pedagogikos sampratai A. Liaugmino darbuose, aptariamos integraliosios pedagogikos idėjos ir jų taikymo galimybės dabartinėje Lietuvos situacijoje. Analizuojamas A. Liaugmino požiūris į individo mokymą ir auklėjimą, integraciją į socialinį gyvenimą, vaiko moralės klausimus, teologiją, psichoanalizę ir psichoterapiją. Iškeliama nesenstanti ir perspektyvi A. Liaugmino idėja apie pedagogikos mokslo universalumą: pabrėžiama, kad pedagogikos mokslas turi remtis ir kitų mokslų (humanitarinių bei socialinių) pasiekimais ir naujovėmis, jei norima, kad jis būtų paveikus visuomenės gyvenime. Būsimųjų pedagogų rengimas turi savyje integruoti pedagogikos mokslo naujoves ir modernią mąstyseną, ypač šiuolaikinius vaiko psichologijos atradimus. Be to, ruošiant mokytojus, didelis dėmesys turi būti skiriamas pritaikomajai psichologijai. Kaip vienas svarbiausių integraliosios pedagogikos idėjų puoselėtojų Lietuvoje, A. Liaugminas išplėtė pedagogikos mokslo ir praktikos barą.Reikšminiai žodžiai: Albinas Liaugminas; Lietuvos pedagogas; Psichologas; Albinas Liaugminas; Lithuanian educator and psychologist.

ENThe article provides an overview of the life of Albinas Liaugminas, a well-known developer of Lithuanian pedagogics and analyzes his most important ideas and contribution into the development of pedagogics and psychology in Lithuania. The article provides a comprehensive analysis of the motives of A. Liaugminas’s dissertation, raises the importance of the ideas of nationality of education and draws the attention to the comparative characteristic of the traditional pedagogics and the new integral school. Significant attention is dedicated to the concept of integral pedagogics in A. Liaugminas’s works, the ideas of integral pedagogics and the possibilities of their application in the present Lithuanian situation are discussed. The article analyzes A. Liaugminas’s view of the education and nurturing of an individual, integration into the social life, the children’s morals related issues, theology, psychoanalysis and psychotherapy. The timeless and viable A. Liaugminas’s idea on the universality of pedagogics is highlighted: it is stressed that pedagogics must be based by achievements and innovations of other sciences (both humanitarian and social), in case of the need for the pedagogics to be effective in the life of the society. Preparation of future pedagogues must integrate the innovations of pedagogics and the modern thinking, especially modern developments of child psychology. In addition, when preparing teachers, significant attention should be dedicated to the applied psychology. A. Liaugminas, being one of the most important nurturers of the ideas of integral pedagogics in Lithuania, managed to expand the area of the science and practice of pedagogics.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1426
Updated:
2013-04-28 15:29:10
Metrics:
Views: 39
Export: